Anställningsstöd

Du kan anställa nyanlända, unga, långtidsarbetslösa eller personer med funktionsnedsättningar med ekonomiskt stöd.  Anställningsstödet söker du från Arbetsförmedlingen.

Anställningsstödet söks hos Arbetsförmedlingen men du som arbetsgivare måste skriva ett anställningsavtal med den som anställs. Tänk på att formulera anställningsavtalet på rätt sätt. Kontakta gärna din rådgivare!

Vissa anställningar med stöd från Arbetsförmedlingen omfattas av LAS (Lagen om anställningsskydd) medan andra inte gör det.  

Undantag från LAS

Vissa anställningsstödformer undantas 1 § LAS från lagens tillämpning. Det är:

Särskilt anställningsstöd, vilket förekommer som:

-Introduktionsjobb som kan ges till den som:

  • deltar i jobb- och utvecklingsgarantin
  • deltar i jobbgarantin för unga
  • är nyanlända invandrare

-Extratjänst

-Skyddat arbete

Övriga stödformer som omfattas av LAS

  • Lönebidrag för anställning
  • Lönebidrag för trygghet i anställning
  • Nystartsjobb
  • Yrkesintroduktionsanställning

Inga särskilda anställningsavtal

Det behövs inga särskilda anställningsavtal för en anställning med stöd utan du kan använda mallarna som finns på vår webbplats. I stället anger du under ”Övriga upplysningar” i anställningsavtalet vilken stödform det är frågan om samt att om det är en stödanställning som är undantagen LAS ”Anställningen omfattas inte av lagen (1982:80) om anställningsskydd. Uppsägningstid av anställningsavtalet är en (1) månad.”

Även om en anställning inte omfattas av LAS så är det viktigt att komma ihåg att kollektivavtalet ändå gäller, det ska alltid tillämpas. (Det kan däremot vara så att kollektivavtalade uppsägningsregler eller liknande som hänvisar till LAS inte gäller). Till exempel ska lönesamtal hållas som vanligt, försäkringar och tjänstepensionspremier betalas in precis som för övriga anställda.

Vilken anställningsstödform ska tillämpas?

Mot bakgrund av att det finns många begrepp gällande anställningsstöd (och som tenderar att ändra namn med jämna mellanrum på grund av olika politiska satsningar) är det viktigt att du som arbetsgivare vid kontakt med Arbetsförmedlingen får klart för dig vilken anställningsstödform som ska tillämpas för en viss blivande arbetstagare.

Mer information

Mer information om förutsättningarna för att få anställningsstöd finns hos Arbetsförmedlingen.