Företrädesrätt

En arbetsgivare har som regel rätt att fritt välja vem som ska anställas. Det finns dock några i lag reglerade begränsningar i arbetsgivarens fria anställningsrätt.

En arbetstagare som sagts upp från sin anställning eller inte fått förlängd visstidsanställning på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning i den verksamhet där han eller hon senast var sysselsatt. Företrädesrätten gäller under uppsägningstiden och nio månader därefter.

Vid visstidsanställning gäller företrädesrätten från den dag besked om att anställningen upphör (lämnas senast en månad i förväg) och nio månader efter det att anställningen upphört.

Vid säsongsanställning gäller företrädesrätten från den tidpunkt besked lämnas om att ny säsongsanställning inte kommer i fråga och där efter nio månader från att den nya säsongen påbörjats. 

Ett villkor för företrädesrätt är att den anställde varit anställd mer än tolv månader under de senaste tre åren, eller vid säsongsanställd sex månader under de senaste två åren, och har tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen. Ett ytterligare villkor är att den anställde anmäler till arbetsgivaren att han eller hon önskar utnyttja företrädesrätten. Företrädelserätten gäller för alla typer av anställning.

Har arbetsgivaren flera driftsenheter gäller företrädesrätten till nytt arbete inom den driftsenhet där den uppsagde tidigare arbetade, såvida inte arbetstagarorganisationen i förhandling begär sammanslagning av driftsenheterna på en ort. Företrädesrätten gäller enbart till arbete inom det avtalsområde som den anställde senast var sysselsatt i.

Om flera anställda har företrädesrätt till återanställning gäller att en anställd med längre anställningstid har företräde framför en anställd med kortare anställningstid.

Företrädesrätt för deltidsanställda till höjd sysselsättningsgrad

En deltidsanställd, som anmält att han eller hon vill höja sin sysselsättningsgrad eller ha ett arbete på heltid, har företrädesrätt till sådan anställning. Företrädesrätten gäller bara om du som arbetsgivare har behov av mer arbetskraft och att detta behov kan lösas med den deltidsanställde samt att denne har tillräckliga kvalifikationer för de aktuella arbetsuppgifterna.

Denna rätt till höjning av sysselsättningsgraden gäller inom den driftsenhet där den anställde är sysselsatt på deltid. Den fackliga organisationen kan i detta fall inte kräva att företrädesrätten ska gälla inom alla driftsenheter på orten. Någon begränsning till samma kollektivavtalsområde finns dock inte.