Inlasning

När någon blir tillsvidareanställd per automatik efter en längre tids visstidsanställning.

Begreppet inlasning betyder att en arbetstagare, som är anställd på vikariat eller allmän visstidsanställning, efter en längre tids anställning per automatik blir tillsvidareanställd enligt reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS).

Vad händer om man inte har koll på inlasningen?

Om arbetsgivaren avvecklar en inlasad anställd, i tron om att denne fortfarande är visstidsanställd, betraktas det som ett olaga avskedande av en tillsvidareanställd. Det kan leda till höga skadeståndskrav och ogiltigförklaring av avskedandet.

När blir man inlasad?

En arbetstagare som har varit anställd som vikarie i sammanlagt mer än två år under den senaste femårsperioden blir inlasad. Samma sak gäller om en arbetstagare har varit allmänt visstidsanställd i sammanlagt mer än två år den senaste femårsperioden.

Vissa kollektivavtal innehåller även en sammanräkningsregel som gör att inlasning sker om en kombination av vikariat och allmän visstidsanställning har pågått i mer än tre år den senaste femårsperioden.

Kompletterande regel från 1 maj 2016

Den 1 maj 2016 träder en ny inlasningsregel i kraft, som gäller utöver femårsregeln. Den innebär att inlasning sker om arbetstagaren har varit allmän visstidsanställd i sammanlagt mer än två år under en period då allmänna visstidsanställningar, vikariat och säsongsanställningar har följt på varandra utan längre avbrott än sex månader.

Den nya regeln gäller för anställningsavtal som träffas från och med den 1 maj. Anställningar som pågått i följd dessförinnan ska dock inräknas i perioden.

Vad gäller vid övergång av verksamhet etc?

Vid övergång mellan två bolag a) som ingår i samma koncern b) i samband med verksamhetsövergång enligt 6 b § LAS och c) i samband med konkurs, får den tidigare anställningstiden medräknas vid tillämpning av inlasningsreglerna.

Skriftlig information om anställningstid

Arbetsgivaren ska på begäran av en arbetstagare lämna skriftlig information om arbetstagarens sammanlagda anställningstid. För arbetstagare som har en tidsbegränsad anställning ska arbetsgivaren lämna skriftlig information om alla anställningar som har betydelse för tillämpning av inlasningsreglerna. Det ska framgå vilken anställningsform, startdag och slutdag som den tidsbegränsade anställningen har. Information enligt första stycket ska lämnas inom tre veckor från det att begäran framställs.