Anställningsavtal OLD

Ett anställningsavtal bör vara skriftligt så att inga missförstånd uppstår.

En anställning bekräftas normalt i ett skriftligt avtal. Det är också att rekommendera för att undvika missförstånd. Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) behöver inte anställningsavtalet ha någon särskild form. Ett anställningsavtal kan alltså ingås muntligt och formlöst. Det är värt att notera att ett anställningsavtal även kan uppstå genom att en person vistas på arbetsplatsen och utför arbete åt arbetsgivaren (konkludent handlande).

Skriftligt anställningsavtal

En arbetsgivare ska enligt LAS informera den anställde skriftligt om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningen senast en månad efter det att den anställde börjat arbeta. Om anställningen är kortare än tre veckor krävs det inte någon sådan information. Observera att vissa av våra branschavtal innehåller regler om att anställningen ska bekräftas skriftligen innan anställningen påbörjas. Om arbetsgivaren inte informerar enligt LAS eller kollektivavtal kan det leda till skadestånd.

Informationen ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

 • arbetsgivaren (namn och adress)
 • den anställde (namn och adress)
 • arbetsplatsen
 • arbetsuppgifter, yrkesbenämning eller tjänstetitel
 • anställningsform
 • när anställningen börjar och för
  anställning tills vidare: uppsägningstider
  anställning för begränsad tid: slutdag eller förutsättningar för att anställningen ska upphöra 
  provanställning: prövotidens längd
 • lön, löneförmåner och hur ofta lönen ska betalas ut
 • längden på den anställdes normala arbetsdag eller -vecka
 • antal semesterdagar
 • vilket kollektivavtal som gäller.

Informationen behöver inte vara en detaljerad befattningsbeskrivning. Beträffande uppsägningstid, arbetstidens och semesterns längd räcker det med hänvisning till gällande kollektivavtal. 

Stationering utomlands

För en arbetstagare som stationeras utomlands längre än en månad ska arbetsgivaren före avresan lämna skriftlig information till arbetstagaren som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Arbetsgivaren ska även lämna skriftlig information om:

 • anställningstiden utomlands
 • i vilken valuta som lönen betalas
 • ev. kontantersättningar eller naturaförmåner
 • ev. villkor för hemresa
 • ev. villkor som blir tillämpliga enligt 8 § lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare.

Tänk på:

 • Ett anställningsavtal kan vara muntligt, men bör vara skriftligt.
 • Den anställde ska få skriftlig information om anställningsvillkoren.
 • Reglerna finns i Lagen om anställningsskydd, LAS (SFS 1982:80)