Minderårig

Den som inte har fyllt 18 år är minderårig enligt arbetsmiljölagen.

För minderåriga finns vissa begränsningar när det gäller vilken typ av arbete som får utföras och på vilka tider en minderårig tillåts utföra arbete.

Minderåriga i arbetslivet

I princip ska inte minderåriga anlitas till arbete. Den som inte har fyllt 18 år, ska genom sin arbetsmiljö, inte drabbas av ohälsa och olycksfall eller få sämre förutsättningar att utvecklas eller tillgodoräkna sin utbildning. Särskild aktsamhet i arbetsmiljön krävs av arbetsgivare när det handlar om minderåriga i arbete.

Dock finns det undantag mot förbudet. Om den minderårige fullgjort sin skolplikt och fyller minst 16 år under innevarande kalenderår kan arbete ändå utföras under förutsättning att Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö, regler om arbetstider och förbjudna arbetsuppgifter efterlevs.

Arbetsuppgifterna ska väljas med stor omsorg. Den minderårige ska få den utbildning och instruktion som behövs och arbeta under ledning och tillsyn av en lämplig person. Skyddsombudet ska underrättas om att en minderårig anställs.

Undantag får göras från 16-årsregeln när det gäller lätt och riskfritt arbete, som kan skötas vid sidan av skolarbetet och under ferier. Minimiåldern är då 13 år och gäller i princip för allt arbete. Möjlighet till avvikelse från minimiåldern 13 år kan bara avse vissa typer av mycket lätt arbete enligt föreskrifter av Arbetsmiljöverket.

Att bryta mot dessa regler är straffbart.