Anställningsformer OLD

Lagen om anställningsskydd skiljer mellan två olika huvudtyper av anställning: anställning tills vidare och anställning för viss tid.

Grundregeln är att varje anställning gäller tills vidare om inte annat avtalas. Villkoren för anställningsformerna finns dels i lagen om anställningsskydd (LAS), dels i kollektivavtal. 

Börja alltid med att se vad som står i ert kollektivavtal gällande anställningsformer >>

Anställning tills vidare

Huvudprincipen i lagen om anställningsskydd är att anställningsavtal ska gälla tills vidare. Både muntligt och skriftligt anställningsavtal gäller. Skriftliga avtal är alltid att föredra för att undvika framtida tvistefrågor om vad som avtalats.

Anställning för viss tid

En anställning för viss tid får ingås bara om det är tillåtet enligt LAS eller våra branschavtal. 

En visstidsanställning kan följas av en annan, t.ex. kan ett vikariat följas av en allmän visstidsanställning. 

En arbetsgivare som anställer någon tidsbegränsat för längre tid än en månad är enligt lagen om anställningsskydd skyldig att snarast underrätta den lokala arbetstagarorganisationen om avtalet. Regeln gäller även vid provanställning.  

Anställningar för viss tid som är tillåtna enligt LAS är: 

  • Provanställning
  • Vikariat
  • Säsongsanställning
  • Allmän visstidsanställning

Tänk på!

Kollektivavtalet har kompletterande bestämmelser om visstidsanställningar. Där kan du läsa mer om möjliga anställningsformer.