Praktikplats asylsökande

Innan praktiken påbörjas:

De flesta asylsökande kan praktisera på arbetsplatser i Sverige. Innan den asylsökande kan börja praktisera behöver arbetsgivaren som erbjuder praktikplatsen och Migrationsverket skriva under ett avtal.

Det är Migrationsverket som tecknar avtal om praktik för asylsökande. I avtalet framgår vilka villkor som gäller för praktiken. Att det finns ett avtal är en förutsättning för att den asylsökande ska vara försäkrad under den tid han eller hon praktiserar hos arbetsgivaren. Viktigt är att den asylsökande inte påbörjar praktiken förrän arbetsgivaren och Migrationsverket undertecknat avtalet om praktik.

Avtalstiden för praktik kan förlängas med 3 månader i taget under sammanlagt 6 månader på samma arbetsplats. Arbetsgivaren måste teckna ett nytt avtal med Migrationsverket om arbetsgivaren önskar förlänga praktiktiden.

För att Migrationsverket ska kunna teckna avtal om praktikplats, ska arbetsgivaren fylla i och skicka in blanketten, Underlag för avtal om praktikplats för asylsökande.

Blanketten skickar arbetsgivaren in till Migrationsverket tillsammans med registerutdrag från Skatteverket och ett registeringsbevis från Bolagsverket.

Under praktikperioden:

Arbetsgivaren får inte betala ut lön eller annan ersättning till praktikanten. Om arbetsgivaren önskar anställa den som är asylsökande och praktiserar hos arbetsgivaren, gäller andra regler.

Under hela den avtalade praktikperioden har arbetsgivaren arbetsmiljöansvar för praktikanten. Det innebär att arbetsgivaren ansvarar för att arbetet som utförs av praktikanten kan utföras på ett säkert sätt och att arbetsgivaren är skyldig att tillse att arbetslokaler, arbetsredskap, maskiner och arbetsmetoder uppfyller grundkrav vad gäller arbetsmiljön för praktikanten.

En praktikant ska introduceras på arbetsplatsen och till arbetsuppgifterna. Det gäller särskilt om praktikanten saknar tidigare erfarenhet av liknande arbete. Praktikanten ska också få information om vilka risker som finns i verksamheten, samt att ensamarbete inte är tillåtet i samband med praktik. Praktikanten ska ha en handledare utsedd.

Praktikanten omfattas av personskadeförsäkringar när han eller hon praktiseras och är försäkrad via Kammarkollegiet. Om någon olycka, arbetsskada eller tillbud skulle ske, ska arbetsgivaren anmäla detta till Migrationsverket, Arbetsmiljöverket och till lokalt skyddsombud.

Kan vara bra att veta att praktikanten under praktikperioden kan bli kallad till Migrationsverket för utredning eller för att besöka sitt offentliga biträde. Det är då viktigt att praktikanten ges möjlighet till det.

Uppsägning under avtalsperioden:

Om arbetsgivaren vill säga upp avtalet med praktikanten ska det göras skriftligen. Det föreligger inga uppsägningstider. Även Migrationsverket kan säga upp praktikavtalet i förtid, exempelvis på grund av att praktikanten fått uppehållstillstånd eller att han eller hon ska lämna Sverige.

Efter praktikperioden:

När praktiken är avslutad ska arbetsgivaren lämna ett intyg till praktikanten. Av intyget ska framgå var personen har praktiserat, under vilken tid och vilka arbetsuppgifterna var.