Säsongsanställning

Säsongsanställning är en anställningsform där arbetsuppgifterna på något sätt är säsongsanknutna, på grund av årstidsväxlingar eller liknande. Anställningen ingås för en säsong i taget och den anställde har rätt att tacka nej till ny säsongsanställning.

Om ny säsongsanställning inte kommer att erbjudas, ska arbetsgivaren senast från den tidpunkt besked lämnas om att ny säsongsanställning inte kommer i fråga ge den anställde - om denne varit säsongsanställd mer än sex månader under de två senaste åren - ett skriftligt besked om detta. 

Kompletterande regel från 1 maj 2016

Den 1 maj 2016 trädde en ny inlasningsregel i kraft, som gäller utöver femårsregeln. Den innebär att inlasning sker om arbetstagaren har varit allmän visstidsanställd i sammanlagt mer än två år under en period då allmänna visstidsanställningar, vikariat och säsongsanställningar har följt på varandra utan längre avbrott än sex månader.

Den nya regeln gäller för anställningsavtal som träffas från och med den 1 maj. Anställningar som pågått i följd dessförinnan ska dock inräknas i perioden.