Tillsvidareanställning

Huvudprincipen i lagen om anställningsskydd är att anställningsavtal ska gälla tills vidare. 

Både muntligt och skriftligt anställningsavtal gäller. Skriftliga avtal är alltid att föredra för att undvika framtida tvistefrågor om vad som avtalats. Vi rekommenderar att ni använder de blanketter vi tillhandahåller.

Kompletterande regel från 1 maj 2016

Den 1 maj 2016 trädde en ny inlasningsregel i kraft, som gäller utöver femårsregeln. Den innebär att inlasning sker om arbetstagaren har varit allmän visstidsanställd i sammanlagt mer än två år under en period då allmänna visstidsanställningar, vikariat och säsongsanställningar har följt på varandra utan längre avbrott än sex månader.

Den nya regeln gäller för anställningsavtal som träffas från och med den 1 maj. Anställningar som pågått i följd dessförinnan ska dock inräknas i perioden.