Inspektion

Arbetsmiljöverket har bland annat i uppdrag att verka för att arbetsmiljölagstiftningen efterlevs. Ett sätt är att genomföra inspektioner ute på olika arbetsplatser.

Det är ni som arbetsgivare som har huvudansvaret för verksamhetens arbetsmiljö och för att era anställda inte drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. För att arbeta förebyggande med arbetsmiljöfrågor ska ni bland annat följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Resultat av inspektion

Strax efter att Arbetsmiljöverket har genomfört en inspektion får ni som arbetsgivare ta del av resultatet genom ett så kallat inspektionsmeddelande. Där står vilka åtgärder ni måste vidta och när det ska vara klart. 

Föreläggande eller förbud

Om ni som arbetsgivare inte följer de krav som står i inspektionsmeddelandet kan Arbetsmiljöverket meddela om ett föreläggande eller ett förbud. Ett föreläggande är ett tvingande beslut att rätta till de brister i arbetsmiljön som har beskrivits. Föreläggandet eller förbudet kan vara kopplat till ett vitesbelopp. Ett förbud innebär att viss hantering eller viss verksamhet förbjuds.

Av beslutet framgår inom vilken tid du kan överklaga och var du ska skicka överklagan. En ny inspektion behöver göras för att kontrollera om bristerna finns kvar innan beslut fattas om föreläggande eller förbud.

Den som rättar sig efter kraven riskerar aldrig att få betala vite.

Övriga sanktioner på arbetsmiljöområdet

Utöver föreläggande eller förbud kan administrativa sanktionsavgifter riktas mot arbetsgivaren om vissa bestämmelser inte följs.

En arbetsgivare kan även dömas till böter om man lämnar oriktiga uppgifter, tar bort en skyddsanordning eller bryter mot skyldigheten att anmäla olycksfall och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöbrott omfattar straffansvar för enskilda personer vid allvarliga händelser. Företagsbot kan under vissa förutsättningar riktas mot näringsidkare.    

Läs mer under Sanktionsavgifter.