Sanktionsavgifter

Den 1 juli 2014 infördes ett utökat system med sanktionsavgifter i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Ändringen innebär att straff på ett antal områden i dessa föreskrifter ersätts med sanktionsavgifter. Det tidigare straffet innebar att man kunde bli dömd till böter om man bröt mot bestämmelserna. 

Ändringarna gäller brott mot arbetsmiljölagen, det vill säga överträdelse av föreskrifter som meddelats av Arbetsmiljöverket.

Det finns vissa straffbestämmelser i Arbetsmiljöverkets föreskrifter som inte påverkas av denna förändring: Föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3) och föreskrifterna om anteckningar om jourtid, övertid och mertid (AFS 1982:17).

Vad är en sanktionsavgift?

Sanktionsavgift är en administrativ påföljd som riktas mot arbetsgivaren, juridisk eller fysisk person. En sanktionsavgift kan tas ut även om överträdelsen inte har skett med uppsåt eller av oaktsamhet. Ingen prövning sker av skuldfrågan. Ärendet hanteras av Arbetsmiljöverket och avgiften tas ut genom avgiftsföreläggande. Arbetsgivaren kan välja att inte godkänna avgiftsföreläggandet. Om det sker får verket avgöra om ansökan ska lämnas till förvaltningsrätten för beslut om sanktionsavgift. Förvaltningsrättens beslut kan överklagas till kammarrätt. Sanktionsavgift får påföras senast fem år från delgivning av ansökan om att överträdelse skett.

Relaterad information