Ohälsa och olycksfall

Arbetsgivare ska utreda orsakerna till ohälsa, små eller stora olyckor och allvarliga tillbud i arbetet.

Vissa förebyggande åtgärder måste genomföras direkt när det gäller ohälsa och olycksfall.

Skriftlig handlingsplan

Om åtgärderna inte är akuta måste dessa ändå tas upp i en skriftlig handlingsplan med uppgifter om när de ska vara genomförda och vem som är ansvarig. Det som står i handlingsplanen ska genomföras så fort det är möjligt.

Anmälan till Arbetsmiljöverket

Om någon har skadats svårt eller dött på grund olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet på arbetsplatsen, ska arbetsgivaren omedelbart underrätta Arbetsmiljöverket. Det gäller även om flera arbetstagare har drabbats samtidigt eller vid något tillbud som har inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa. 

Anmälan till Försäkringskassan 

Alla arbetsrelaterade skador, både allvarliga och mindre allvarliga, ska anmälas till Försäkringskassan. När en anmälan görs till arbetsskadeförsäkringen ska skyddsombud (arbetsmiljöombud) informeras.

Den anställde kan begära att få sin anmälan prövad för att få besked om skada uppfyller kriterierna för godkänd arbetsskada enligt arbetsskadeförsäkringen. 

Gemensam anmälningswebb

Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan har gemensam webbplats för dessa två anmälningar.

Anmälan till trygghetsförsäkringen

Anmälan ska även göras till den kollektivavtalade trygghetsförsäkringen vid arbetskada (TFA). Försäkringen administreras av en förmedlingscentral genom fakturering, men förvaltas av AFA Försäkring.

Läs mer om trygghetsförsäkringen under rubriken Relaterade sidor. 

Checklista vid akuta händelser

För att hjälpa dig att göra rätt vid en akut händelse, till exempel olycka, hot eller våld, har vi tagit fram en checklista.

Ni hittar relaterat material och länkar nedan.