Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) från början

Du som är arbetsgivare ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller kraven på en god arbetsmiljö och att ingen arbetstagare blir sjuk eller skadar sig i arbetet.

För att klara av detta ska alla arbetsgivare bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Det systematiska arbetsmiljöarbetet innehåller vissa steg som tar sin grund i verksamhetens arbetsmiljöpolicy och rutiner.

Arbetsmiljöpolicyn och rutinerna ska skrivas ner om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten. Stegen är att undersöka arbetsförhållandena, bedöma riskerna som hittas, åtgärda, skriva handlingsplan och följa upp de åtgärder som genomförs.

Några exempel på rutiner

En viktig rutin för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet är att introduktion av nya på arbetsplatsen eller arbetstagare som byter arbetsplats eller arbetsuppgifter fungerar. Arbetstagaren ska få veta vilka risker som finns i arbetet och hur arbetet ska utföras på ett säkert sätt. Arbetstagaren ska även veta till vem denne kan vända sig för att få hjälp och stöd i arbetet.

Fler exempel på rutiner som ska finnas är för kränkande särbehandling, alkohol och droger, arbetsanpassning och rehabilitering, om minderåriga finns i verksamheten, om ensamarbete finns och vad som ska göras om allvarliga händelser inträffar.

Stöd och hjälpmaterial

Arbetsmiljöverket har tagit fram en hel del stöd och hjälpmedel för det systematiska arbetsmiljöarbetet, länk till deras webbplats hittar du nedan.

Relaterad information