Åtgärda riskerna och skriv handlingsplan

Arbetsmiljörisker ska åtgärdas och vissa åtgärder ska skrivas ner i en handlingsplan

Målet är att åtgärda alla risker. Alla risker går dock inte att ta bort. I sådana fall behövs åtgärder för att minimera risken, till exempel genom information, instruktioner, hjälpmedel eller personlig skyddsutrustning. Om otrygghet upplevs kan organisatorisk lösning behövas. Andra åtgärder kan vara tydligare rutiner och instruktioner, tätare samtal, prioritering av arbetsuppgifter, handledning och kompetensutveckling.

I avvaktan på att en risk kan åtgärdas kan andra åtgärder behövas för att förebygga skador eller ohälsa, exempelvis kan användandet av ett visst arbetsredskap stoppas eller en viss arbetsmetod ändras.

Handlingsplan

De åtgärder som kan genomföras på en gång behöver inte skrivas ner. Däremot ska åtgärder som inte kan genomföras på en gång planeras och skrivas ner i en handlingsplan. Av handlingsplanen ska det framgå vad som ska göras, vem som ansvar för att det blir gjort och när det ska vara klart. Ibland kan det även behöva anges hur något ska åtgärdas.

Relaterad information