Bedöm riskerna

Vad finns det för risker i arbetet?

Genom undersökning av arbetsförhållandena blir faktorer som påverkar hälsa och mående synliga. De faktorer som utgör en risk ska lyftas fram och arbetas vidare med.

Riskerna ska bedömas om de är allvarliga eller inte. Värderingen ligger till grund för prioritering av åtgärder som kan behövas. Ni ska i första hand börja med att åtgärda de allvarliga riskerna.

Planeras förändringar i verksamheten?

När ändringar planeras i verksamheten ska arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa och olycksfall som kan behöva åtgärdas. Det handlar om att ta reda på vilka eventuella arbetsmiljörisker en förändring i verksamheten skulle kunna innebära för arbetstagarna i syfte att kunna åtgärda riskerna i tid.

Det kan exempelvis handla om personalförändringar, nya arbetstider och metoder, andra organisationsförändringar, om- och nybyggnationer eller ny maskinell utrustning.

När det handlar om omorganisation och eventuella neddragningar i verksamheten behöver arbetsgivaren vid MBL-förhandlingar med fackliga organisationer kunna redovisa sin riskbedömning samt vilka åtgärder arbetsgivaren planerar att göra i och med förändringen.

Till stöd för bedömningen kan det underlätta att ställa sig följande frågor.

  • Vad består ändringarna av?
  • Var i verksamheten ska ändringarna genomföras?
  • Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs av förändringarna?
  • Kommer ändringarna medföra några risker för berörda arbetstagare som kan leda till ohälsa eller olycksfall i arbetet?
  • Är dessa risker allvarliga eller inte?

Vid upptäckta risker ska dessa åtgärdas. Det som inte kan åtgärdas direkt skrivs ner i en handlingsplan. Genomförda åtgärder ska följas upp och kontrolleras.

Använd blankett för riskbedömning och handlingsplan för detta.

Stöd för riskbedömning

Ibland kan det vara svårt att på egen hand bedöma om en arbetssituation eller ett arbetsmoment under vissa förutsättningar innebär en risk eller inte. Som stöd för bedömningen kan frågor användas:

  • Hur sannolikt är det att risken inträffar?
  • Om den inträffar – blir då konsekvenserna allvarliga?
  • Hur ofta blir arbetstagaren utsatt för risken?

Om organisationen inte har tillräckliga kunskaper för bedömning av en risk kan extern sakkunnig hjälp behöva anlitas, till exempel ergonom eller beteendevetare.

All riskbedömning som görs ska skrivas ner. Skriftlighetskravet gäller oavsett storlek på verksamheten eller antalet arbetstagare.

Relaterad information