Följ upp åtgärderna

Blev resultatet bra efter genomförd åtgärd?

Det kan vara svårt att få rutin på uppföljningen och kontrollen av genomförda åtgärder. Det är dock viktigt att göra just detta för att säkerställa att risken tagits bort eller minimerats så mycket som det är möjligt i syfte att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Bestäm när uppföljning ska ske och vem eller vilka som ska ansvara för att det blir gjort.

Samtliga genomförda åtgärder behöver följas upp för att se om resultatet blev som förväntat. Annars kan ytterligare åtgärder behövas. Uppföljning av genomförda åtgärder ska ske löpande, precis som arbetsmiljöarbetet i stort. Vid exempelvis personalmöte kan löpande uppföljning ske eller vid skyddskommitténs sammanträden. Ta hjälp av de arbetstagare som är berörda av de åtgärder som gjorts i bedömningen om dessa åtgärder blev tillräckliga. I uppföljningen kan även kontroll göras om aktuella arbetsmiljöföreskrifter och instruktioner för arbetet fortsättningsvis kan följas på ett praktiskt sätt efter genomförda åtgärder.

Årlig uppföljning

Varje år ska dessutom hela det systematiska arbetsmiljöarbetet följas upp. Är arbetsmiljöpolicyn aktuell eller behöver den uppdateras? Fungerar de rutiner och instruktioner som finns tillfredställande? Planera in när detta ska ske. En god idé kan vara att få med eventuellt förbättringsarbete i verksamhetens årsplanering och inför framtagande av budget.

Inför verksamhetens ledning kan årlig rapportering av arbetsmiljöarbetet vara en god idé för att tydliggöra och säkerställa att ett förebyggande arbetsmiljöarbete bedrivs i organisationen. Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i den riktning som verksamhetens arbetsmiljöpolicy lagt ut.

Relaterad information