Ensamarbete

I era allmänna skyldigheter som arbetsgivare ingår att ni ska uppmärksamma den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan följa av att en arbetstagare utför arbete ensam. Det kan till exempel röra sig om risk om hot och våld, upplevd otrygghet i arbetet eller svårigheter att få snabb kontakt med kollegor eller er som arbetsgivare vid behov.

Aktivt förebyggande arbete

Om ensamarbete förekommer i er verksamhet ska ni se till att eventuella risker förknippade med detta tas med i det systematiska arbetsmiljöarbetet och att ni aktivt arbetar för att eliminera eller minska riskerna.

Observera att minderåriga inte bör arbeta ensamma.