Ergonomi

Ergonomi handlar om kroppen. Belastningsergonomi handlar om hur kroppen används i arbetet och om arbetet kan medföra risk för ohälsa eller skada.

Människans kropp är gjord för rörelse och belastning. Det handlar om en lagom blandning av rörelse, belastning och återhämtning för att kroppen ska må bra.

De arbetsuppgifter som utförs och under vilka förutsättningar arbetet utförs påverkar på olika sätt kroppen. Med stöd av undersökning av arbetsförhållandena kan risker för ohälsa och skador upptäckas.

Faktorer som har inverkan på anställdas hälsa är bland annat:

  • utformning av arbetsplatser
  • inredning och hjälpmedel
  • arbetsutrustning och arbetsredskap 

Även krav i arbetet kan ha betydelse. Till exempel krav på hur snabbt ett arbete ska utföras.

Belastningsergonomi

Arbetsplatser och arbetsuppgifter ska ordnas så att risker för hälsofarliga eller onödigt tröttande belastningar förebyggs. Det handlar om belastningar eller andra förhållanden i arbetet som direkt eller indirekt kan påverka rörselorganen och stämbanden negativt.

Manuell hantering

Så långt det är praktiskt möjligt ska arbetet ordnas och utformas så att arbetstagarna kan använda arbetsställningar och arbetsrörelser som är gynnsamma för kroppen. Långvarigt och ofta återkommande arbete med böjd eller vriden bål, händer över axelhöjd eller under knähöjd ska undvikas. Synhjälpmedel ska finnas för att skapa gynnsamma arbetsställningar och arbetsrörelser.

Risker för att arbetstagare drabbas av belastningsbesvär, särskilt i ryggen, vid manuell hantering av bördor och laster eller vid andra arbetsuppgifter som kräver kraftutövning ska minskas eller undvikas.

Repetitivt arbete

Repetitivt, starkt styrt eller bundet arbete ska normalt inte förekomma. Förebyggande åtgärder i arbetet kan vara att organisera arbetet på så sätt att ökad variation kan ges, exempelvis genom att olika arbetsuppgifter utförs där andra muskelgrupper används.

Kunskaper

Om arbetstagaren har möjligheter genom visst handlingsutrymme att påverka arbetets uppläggning och genomförande där rörselvariation och återhämtning finns med kan även det förebygga belastningsbesvär. Arbetstagaren ska ha kunskaper om lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser, hur teknisk utrustning och hjälpmedel ska användas, vilka risker olämpliga arbetsställningar, arbetsrörelser och olämplig manuell hantering medför och tidiga tecken på överbelastning i leder och muskler.

Instruktioner ska finnas och ibland kan det behöva ges möjlighet att träna in en lämplig arbetsteknik för att kunna utföra arbetsuppgifterna på ett för kroppen skonsamt sätt.

Relaterad information