Minderåriga

För barn och ungdomar gäller särskilda regler för arbetstider och vilka arbetsuppgifter de får utföra.

Arbetsgivaren är ansvarig för att skapa goda arbetsförhållanden för den minderårige så att han eller hon inte riskerar att råka ut för olycksfall, belastningsskador, överansträngning och så vidare. Minderåriga bör inte arbeta ensamma eftersom det i sig kan medföra en särskild risk.

Arbetsmiljöverket har utfärdat särskilda föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö. I dessa finns reglererat vad gäller arbetstider samt en hel bilaga med förbjudna arbetsuppgifter. Dessa är direkt straffbart att bryta mot. Även föreskrifterna om ensamarbete berör minderåriga.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderåriga

De som omfattas av föreskrifterna är arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän (i vissa delar) och praktikgivare som låter minderåriga utföra arbete eller genomgå utbildning. Syftet med föreskrifterna är att förebygga att de som inte fyllt 18 år genom sin arbetsmiljö drabbas av ohälsa och olycksfall eller får sämre förutsättningar att utvecklas eller tillgodogöra sig utbildning.

Föreskrifterna tar upp rutiner för introduktion, förbjudna arbetsuppgifter, regler för arbetstider i olika åldrar, krav på vårdnadshavares medgivande med mera.

Föreskrifternas bilaga 1 innehåller en lista över de riskfyllda arbetsuppgifter som är förbjudna för minderåriga (samt en del undantag).

Ytterligare bestämmelser om hur minderåriga får arbeta finns i kapitel 5 i arbetsmiljölagen, samt i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ensamarbete 6 §.

Till föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö har Arbetsmiljöverket tagit fram en vägledning med kompletterande information för arbetslivet och för skolan. Föreskrifterna, vägledningen, arbetsmiljölagen samt annan information om minderårigas arbetsmiljö återfinns på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Praktik och PRAO för elever

När elever är ute på någon form av praktik, PRAO eller annat gäller det att veta vilka förhållanden och risker som finns dit eleven kommer.

Läs mer om arbetsmiljön för skolelever och ungdomar i arbetslivet på Arbetsmiljöverkets webbplats. Där kan du även beställa material med regler och goda råd.

Tänk på att ni genom ert medlemskap har en olycksfallsförsäkring som ger en grundtrygghet till praktikanter och frivilligarbetare som gör ideella insatser hos er.