Kränkande särbehandling

Mobbning och trakasserier är frågor som hamnar under rubriken arbetsmiljö och blir därmed arbetsgivarens ansvar.

Hur arbetet organiseras och vilken kultur som råder på arbetsplatsen kan ha inverkan på om kränkande särbehandling kan uppstå. Alla har betydelse för och bidrar till hur den gemensamma arbetsmiljön är och kan vara. Därför är det bra att prata om hur bemötande och uppträdande påverkar samarbete och trivsel i arbetet.

Ska inte förekomma

Arbetsgivare ska tydligt klargöra för samtliga arbetstagare att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten. Arbetsgivaren ska även arbeta för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling.

Kunskaper

Chefer och arbetsledare ska ha kunskaper om hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling. Det ska även finnas förutsättningar för att omsätta dessa kunskaper i praktiken. I organisationen kan det behövas stöd för chefer och arbetsledare i deras uppdrag för att klara av detta. Kunskaperna kan även behöva fyllas på och förnyas vilket ibland kräver externt stöd.

Rutiner

Det ska finnas rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras. I rutinerna ska det framgå vem som tar emot information om att kränkande särbehandling förekommer, vad som händer med den information som lämnas samt hur och var den eller de som är utsatta snabbt kan få hjälp. Samtliga arbetstagare ska känna till dessa rutiner.

Utred orsakerna

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivare skyldighet att utreda orsakerna om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet och om något allvarligt tillbud inträffat. Syftet med utredningsskyldigheten är att kunna förebygga risker för ohälsa eller olycksfall i fortsättningen.

Läs mer under "Organisatorisk och social"

Relaterad information