Bisyssla och konkurrerande verksamhet, samt anställning hos annan arbetsgivare

En arbetstagare har enligt lagen om anställningsskydd rätt att inneha anställning hos en annan arbetsgivare så länge inte anställningen arbetshindrar, konkurrerar eller skadar arbetsgivarens verksamhet på något sätt.

 

Bisyssla och konkurrerande verksamhet

En arbetstagare har genom sitt anställningsavtal en lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren, även om detta inte uttryckligen anges i anställningsavtalet.

Lojalitetsplikten innebär bland annat att arbetstagaren ska fullgöra sina arbetsuppgifter på ett fullgott sätt hos arbetsgivaren. Det innebär till exempel att arbetstagaren inte får åta sig bisysslor eller bedriva verksamhet som inverkar negativt på arbetet hos arbetsgivaren (med undantag för statliga, kommunala och fackliga förtroendeuppdrag). Planerar en arbetstagare att åta sig ett uppdrag av mera omfattande slag bör hen först rådgöra med arbetsgivaren.

Lojalitetsplikten innebär också att arbetstagaren inte får utföra arbete eller bedriva verksamhet som direkt eller indirekt konkurrerar eller på annat sätt skadar arbetsgivaren.

Regler om bisyssla, konkurrerande verksamhet och liknande finns i de flesta kollektivavtal.

Rätt till anställning hos annan arbetsgivare

En arbetstagare har enligt lagen om anställningsskydd rätt att inneha anställning hos en annan arbetsgivare så länge inte anställningen är

  • arbetshindrande
  • konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet på ett sätt som kan orsaka skada
  • på något annat sätt kan skada arbetsgivarens verksamhet.

En arbetsgivare får inte missgynna en arbetstagare på grund av att hen under anställningen har en anställning hos en annan arbetsgivare.