Att tänka på inför arbetet med lönerevision

Lönerevision innebär en förändring (revision) av nivån på den anställdes lön. Eftersom medlemmar i Arbetsgivaralliansen går under ett kollektivavtal förhandlas villkoren för när och hur lönerna ska revideras i de centrala eller lokala kollektivavtalen. I kollektivavtalet beskrivs oftast hur processen med lönerevisionen ska hanteras, till exempel när och hur lönesamtal ska ske. Därför är det viktigt att du som arbetsgivare känner till och följer den processen.

Det vanligaste är att ett centralt löneavtal förhandlas med respektive fackförbund, som därefter tas vidare till en lokal förhandling med de lokala fackliga klubbarna, om sådana finns, för ett ett- eller flerårigt avtal.

De lokala eller centrala löneavtalen ligger till grund för det fortsatta lönerevisionsarbetet, och eftersom ni är bundna av ett kollektivavtal så är ni skyldiga att följa och genomföra en löneöversyn enligt avtalet. Om det finns flera fackförbund representerade inom kollektivavtalet kan det innebära att olika fackförbund hanterar lönerevisionen och villkoren på olika sätt. Det är alltså viktigt att gå igenom vad som gäller för just ditt kollektivavtal.
Till kollektivavtalen

Hur processen hanteras

I kollektivavtalet beskrivs oftast hur processen med lönerevisionen ska hanteras, till exempel när och hur lönesamtal ska ske, utvärdering, kriterier, vilka kategorier som ingår, med mera. Därför är det viktigt att följa den processen.

Lönekriterier, lönefaktorer och principer

Du som arbetsgivare behöver vara tydlig med vad som styr löneutvecklingen, den så kallade lönepolitiken; vilka kriterier och områden som ska belönas för att bättre styra mot uppsatta mål och resultat.

Det finns oftast beskrivet i just ditt kollektivavtal vad som gäller men nedan kan du läsa om några områden som kan påverka lönen på olika sätt. Det är viktigt att det är klart och tydligt för medarbetaren hur medarbetarens arbetsprestationer mäts och det bör du som arbetsgivare kommunicera innan lönesamtalet äger rum.

Det kan vara så kallade ”inre faktorer” som till exempel befattningens innehåll gällande ansvar, krav och svårighetsgrad, men även medarbetarens erfarenhet och kompetens ska tas med i beräkningen förutom prestation och uppfyllnad av de mål som ni kommit överens om. Mjuka faktorer såsom beteende, samarbete, engagemang kan påverka även arbetsgivarens ekonomiska situation.

"Yttre faktorer" kan vara marknadslöneläget i förhållande till den lönestatistik som finns att tillgå på Arbetsgivaralliansens hemsida, se länk.

Lönerevisionsutrymme/Lönepott

Ett så kallat löneutrymme eller lönepott, är ett riktmärke för den löneökning som ska fördelas över de medarbetare som är med i lönerevisionen. Det kan vara i procent till exempel 2,5 % eller i krontal, till exempel 580 kr.
Det innebär att alla medarbetares löner (av de medarbetare som ska vara med i lönerevisionen), vid en viss bestämd tidpunkt, räknas ihop och multipliceras med det procenttal som är överenskommen. Alternativt räknas krontalet per medarbetare ihop. Då får man fram själva lönerevisionsutrymmet som är den summan som finns att fördela till medarbetarna. Det är den minsta nivå som ska fördelas ut mellan alla medarbetare som är med i ett specifikt fackförbund som är part i just ditt kollektivavtal.

I ditt kollektivavtal framgår det vilket riktmärke (procenttal och /eller krontal) som är förhandlat med kollektivavtalade parter och nivån på riktmärket får inte understigas.

Fördelning av lönepotten

Det bör förtydligas att en medarbetare bidrar till det stora fördelningsutrymmet, men det behöver inte betyda att samma person får tillbaka lika mycket. Det finns ofta ett missförstånd kring att en medarbetare äger sitt procenttal/krontal av potten och då borde få den nivån vid en normalprestation, men så är det alltså inte. Individuell lönesättning innebär att vissa kan få mer och andra kan få mindre eller ingenting alls om det inte i löneavtalet är förhandlat en lägstanivå. Självklart kan du som arbetsgivare ge mer än potten och du har även rätt att fördela ett förslag utefter din egen värdering.

Det som påverkar själva nivån på löneökningen kan i stället vara de lönekriterier och andra faktorer som arbetsgivaren, ibland även tillsammans med fackförbunden, sätter upp.

Kollektivavtalen kan också innehålla sifferlösa avtal gällande lönerevision, alltså är det av stor vikt att du går igenom vad som gäller för just ditt kollektivavtal.