TRIA Utbildning och Folkbildning

Nu är det dags att revidera lönerna inom ramen för kollektivavtalet som gäller för TRIA Utbildning och Folkbildning med Lärarförbundets, Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, Vision, Akademikerförbunden och Kommunal.

Avtalet gäller fram till den 30 april 2020 och ny lön ska gälla från och med den 1 maj 2019.

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd

År 2018 och 2019 tilämpas lokal lönebildning. Lönerevisionsdatumet förblir i avtalet den 1 maj respektive år.

Ob-tillägg

För kategori D, 19–22.00 vardagar, gäller följande:

  • 22:00 kronor per den 1 maj 2018
  • 22:50 kronor per den 1 maj 2019

Vision och Akademikerförbunden

Efter avslutad lönerevision ska summan av de fasta kontanta lönerna per arbetstagarorganisation ha ökat med lägst 2,1 procent per den 1 maj 2018 och 2,2 procent per den 1 maj 2019.

Lönerevisonen följer den modell som sedan tidigare finns i kollektivavtalet. Det garanterade utfallet gäller inte för lokal arbetstagarorganisation med färre än tre medlemmar.

Ob-tillägg

För kategori D, 19–22.00 vardagar, gäller följande:

  • 22:00 kronor per den 1 maj 2018
  • 22:50 kronor per den 1 maj 2019

 Kommunal

Ett utrymme om lägst 552 kronor per medlem i Kommunal räknas fram inför löneöversynen som sker retroaktivt från den 1 maj 2017. Utrymmet fördelas individuellt.

  • 552 kronor 1 maj 2017
  • 564 kronor 1 maj 2018
  • 575 kronor 1 maj 2019

Ob-tillägg

För kategori D, 19–22.00 vardagar, gäller följande:

  • 22:00 kronor per den 1 maj 2018
  • 22:50 kronor per den 1 maj 2019

Lägsta lön

Lägsta lön för arbetstagare som fyllt 19 år ska uppgå till lägst 19 563 kronor per den 1 oktober 2018 och vid för arbetsgivaren adekvat gymnasieutbildning 21 690 kronor. Motsvarande siffror för 2019 är 19 993 respektive 22 167 kronor.