Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Nu är det dags att revidera lönerna inom ramen för kollektivavtalet som gäller för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer med Vision, Akademikerförbunden och Kommunal. Avtalet gäller fram till den 30 april 2020.

Löneöversyn

Arbetsgivaren ska genomföra löneöversyn per den 1 oktober 2019. Det sammanlagda löneutrymmet fördelas individuellt i lönesamtal. Avtalet innehåller inga individgarantier.

Hos arbetsgivare där lokal arbetstagarorganisation har färre än tre medlemmar kan arbetsgivaren underskrida avtalat löneökningsutrymme om särskilda skäl föreligger. Skälen ska vara individrelaterade och inte grunda sig på ekonomin. Innan arbetsgivaren fattar sådant beslut ska förhandling ske med berörd arbetstagarorganisation.

Akademikerförbunden och Vision

Lägsta löneökningsutrymme

För lönerevision ska ett löneökningsutrymme beräknas om 2,3 procent.

Vilka fackförbund som ingår i Akademikerförbunden framgår av anmärkning i branschavtalet, näst sista sidan i avtalet.

Lägsta lön

Löneavtalet innehåller en höjning av lägst lön till 21 273 för arbetstagare som fyllt 20 år och är anställd för tre månader eller längre.

Kommunal

Lägsta löneökningsutrymme

Löneökningsutrymmet är 592 kronor per heltidsanställd medlem i Kommunal. För deltidsanställda proportioneras utrymmet.

Lägsta lön

Löneavtalet innehåller en höjning av lägst lön till 21 273 för arbetstagare som fyllt 20 år och är anställd för tre månader eller längre.

Oorganiserade arbetstagare

Arbetstagare som är oorganiserad eller tillhör ett annat fackförbund än de ovan nämnda har också rätt till lönesamtal. Något löneökningsutrymme enligt ovan behöver dock inte beräknas, men avtalets löneprinciper bör tillämpas på samma sätt som för övriga.