Upplevelse och Kultur

Nu är det dags att revidera lönerna inom ramen för kollektivavtalet som gäller för Upplevelse och Kultur med Unionen och Akademikerförbunden.

Avtalet gäller fram till den 30 april 2020, ny lön ska gälla från och med den 1 maj 2019.

Löneöversyn för Akademikerförbunden och Unionen

Löneöversyn ska genomföras och nya löner gälla från och med den 1 maj 2019. Löneöversynen ska genomföras som förhandling om lokal part, dock senast den 15 mars 2019, så begär och i samband med detta anger vilka som ska omfattas av förhandling om nya löner. I de fall de lokala parterna inte kan träffa överenskommelse har berörd lokal part rätt att föra frågan till central förhandling. Central förhandling ska påkallas senast den 15 september 2019.

Akademikerförbunden och Vision

Lägsta löneökningsutrymme

Ett utrymme om 2,1 procent beräknat på de fasta kontanta lönerna från den 30 april 2019 utgör lägsta löneökningsutrymme vid löneöversyn.

Unionen

Lägsta löneökningsutrymme

Ett utrymme om 2,1 procent beräknat på de fasta kontanta lönerna från den 30 april 2019 utgör lägsta löneökningsutrymme vid löneöversyn.

Lägsta lön

Lön för heltidsanställd arbetstagare som fyllt 20 år ska uppgå till lägst 21 481 kronor från den 1 maj 2019. Lönebeloppet avser arbetstagare med heltidsanställning. För deltidsanställd ska beloppet nedräknas i proportion till vad deltiden utgör i procent av heltid.

Individuell löneutveckling

Vid löneöversyn år 2019 garanteras varje tjänsteman en lönehöjning med lägst 220 kronor per månad. För deltidsanställd ska beloppet nedräknas i proportion till vad deltiden utgör i procent av heltid.

Ersättning för obekväm arbetstid – särskilda yrkesgrupper

Observera att avtalet innehåller två regler om OB ersättning. 
Huvudregeln framgår i § 14 mom. 1:2 och är oförändrad.  
Ändringen avser särskilda yrkesgrupper under  § 14 mom. 1:3: 
Tjänsteman som stadigvarande har arbetstiden förlagd på kvällar, lördag-söndag eller helgdag samt som arbetar i huvudsak direkt mot besökare, såsom hovmästare, guider, receptionister eller liknande, får ersättning för arbete på obekväm arbetstid enligt nedan.

Måndag-fredag från kl 20.00 till kl 06.00 påföljande dag

2018-05-01                   2019-05-01
2019-04-30                   2020-04-30
22:50 kronor/timme       23  kronor/timme 

Lördag, midsommar-, jul- och nyårsafton, 
från kl 16.00 till kl 06.00 påföljande dag

2018-05-01                   2019-05-01
2019-04-30                   2020-04-30
22:50 kronor/timme       23 kronor/timme

Söndag och helgdag från kl 06.00 till kl 06.00 påföljande dag

2018-05-01                   2019-05-01
2019-04-30                   2020-04-30
22:50 kronor/timme       23 kronor/timme

För arbetstid förlagd mellan kl. 01.00 till kl 06.00 utgår dessutom
ob-ersättning (natt-ob) med

2018-05-01                   2019-05-01
2019-04-30                   2020-04-30
19:50 kronor/timme       20 kronor/timme

För KOST gäller

Pris för kost på arbetstid

2018-05-01                   2019-05-01             
2019-04-30                   2020-04-30
46 kr/dag                       47 kr/dag

Avsättningar till tjänstepension

Överenskommelsen, så kallad Flexpension, bygger på att en del av kollektivavtalets löneutrymme har minskats för att finansiera en kompletterande pensionspremie. Avsättningen för 2019 är 0 kronor.

Här kan du läsa mer om flexpension