Nyanställda

En nyanställd har redan första semesteråret rätt till full semesterledighet. I de fall då anställningen börjar under tiden 1 september - 31 mars har arbetstagaren dock endast rätt till fem semesterdagar. Den som byter anställning har endast rätt att få ut den semesterledighet som inte är uttagen hos den tidigare arbetsgivaren.

Om en arbetstagare slutar inom fem år och under anställningstiden fått ledighet utan löneavdrag eller betald förskottssemester då anställningen började, gäller vissa avräkningsregler.

Ingen avräkning sker om anställningen upphör på grund arbetstagarens sjukdom eller uppsägning på grund av arbetsbrist, utan endast om arbetstagaren säger upp sig själv eller blivit uppsagd av personliga skäl.

Det är viktigt att notera skillnaden mellan ledighet utan löneavdrag och förskottssemester. Överenskommelse om förskottssemester kan ske muntligt medan överenskommelse om ledighet utan löneavdrag måste göras skriftlig. 

Ledighet utan löneavdrag

Om en nyanställd får betald semester krävs en skriftlig överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren om ledighet utan löneavdrag för de semesterdagar arbetstagaren tar ut men inte har tjänat in för att avräkning ska kunna ske.

Om man träffar en sådan skriftlig överenskommelse och arbetstagaren slutar sin anställning på eget initiativ eller på grund av att han eller hon sägs upp av personliga skäl och anställningen upphör inom fem år från den dag anställningen började, ska arbetsgivaren från innestående lön och/eller semesterersättning göra avdrag som vid tjänstledighet enligt den lönenivå och sysselsättningsgrad som var aktuell under ledigheten.

Arbetsgivaren har rätt att ta i anspråk innestående semesterersättning. Om enbart semesterersättningen behöver tas i anspråk är inte kvittningslagen aktuell. Om även slutlönen måste tas i anspråk kan det inträffa att den anställde motsätter sig detta. Arbetsgivaren har dock rätt till tvångskvittning. Detta får dock göras först efter det att arbetsgivaren av kronofogdemyndigheten fått uppgift om hur stor del av den anställdes lön som kan tas i anspråk för kvittning. Om det vid avräkning uppstår negativt saldo för tjänstemannen kan arbetsgivaren inte kräva mellanskillnaden. 

Förskottssemester

Om arbetsgivaren tillämpar sammanfallande intjänande- och semesterår är semestern så kallad ”förskottssemester”. Om en nyanställd vill ha förskottssemester och arbetsgivaren går med på detta utan att ha träffat ett skriftligt avtal om ”ledighet utan löneavdrag”, ska semesterlönen beräknas enligt nedan:

I normalfallet har arbetstagaren sin ordinarie lön. Semestertillägget om 0,8 procent behöver arbetsgivaren inte betala eftersom förskottssemesterlönens storlek inte finns reglerad i lag eller avtal. I vissa fall kan arbetsgivaren dock göra en administrativ vinst genom att behandla alla semesterlöner lika och därför ge även nyanställda 0,8 procenttillägget.

Upphör anställningen på grund av att han eller hon själv säger upp sin anställning eller på grund av att arbetsgivaren säger upp arbetstagaren på grund av personliga skäl inom fem år från det förskottssemestern togs ut, har arbetsgivaren rätt att från semesterersättningen göra avdrag med det belopp som tidigare betalades ut. Avräkning får enbart ske mot semesterersättning-en och inte mot slutlönen. Kvittningslagen är inte tillämplig då avräkning sker mot semesterersättning.