Semester och uppsägningstid

Enligt 14 § SemL får en arbetsgivare inte utan arbetstagarens medgivande lägga ut semester under uppsägningstid. Denna huvudregel, som gäller det fall då uppsägningen har gjorts innan semesterförläggningen har beslutats, gäller både vid uppsägning på grund av arbetsbrist eller på grund av personliga förhållanden. Regeln gäller även om det är arbetstagaren som sagt upp anställningen. Om en uppsägning från arbetsgivaren kommer efter det att semesterförläggningen beslutats gäller att arbetstagaren kan kräva att förläggningen upphävs i den mån semester och uppsägningstid sammanfaller. Denna rätt att upphäva semestern gäller emellertid inte om uppsägningen beror på personliga förhållanden.

Observera att arbetstagaren inte kan begära förlängd anställningstid på grund av att semester och uppsägningstid sammanfaller.

De begränsningar som finns i 14 § SemL gäller endast under de sex första månaderna under uppsägningstiden. I de fall då en arbetstagare har mer än sex månaders uppsägningstid får semester och uppsägningstid sammanfalla från sjunde uppsägningsmånaden.