Semesterförläggning

Ni som arbetsgivare är skyldig att lägga ut arbetstagarnas semesterledighet och se till att de tar ut betalda semesterdagar. Vissa dagar kan sparas till senare år, men minst 20 av de betalda semesterdagarna måste tas ut under semesteråret (normalt). Ni och den anställde kan således inte komma överens om att någon semesterledighet inte behöver tas ut eller att ledigheten i stället ska tas ut i pengar.

Det är även er skyldighet att ta initiativ till förhandling med det lokala facket före semesterförläggningsbeslutet. Om den anställde inte företräds av sitt fack ska ni i stället samråda med den anställde om förläggning av ledigheten.

Vissa kollektivavtal innehåller närmare bestämmelser om hur arbetsgivarens semesterförläggningsbeslut ska fattas. 

Ni bör spara förläggingsbeslutet (till exempel en undertecknad semesterlista) så att det inte i framtiden kan ifrågasättas om en arbetstagare verkligen hade semester ett visst år.  

Arbetsgivaren bestämmer

Om en överenskommelse mellan facket/arbetstagaren inte kan uppnås är det ni som arbetsgivare som bestämmer över förläggningen. Ni ska då underrätta den anställde om semesterförläggningen senast två månader före ledighetens början. Det är därför viktigt att ni börjar semesterplaneringen i god tid. 

När ska semestern läggas ut?

Enligt semesterlagen har arbetstagaren rätt till minst fyra veckors sammanhängande ledighet under perioden juni–augusti (den så kallade huvudsemestern). I mycket speciella fall kan huvudsemestern förläggas till annan tid. Inget hindrar att arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om att arbetstagaren tar ut sin semester under annan tid.  

Semesterstängt 

En arbetsgivare, som stänger verksamheten under semestern och inte kan sysselsätta en anställd utan intjänad semester, kan gå till väga på olika sätt:

Bevilja obetald semesterledighet eller tjänstledighet

Det bästa är att komma överens om detta redan vid anställningstillfället och ta in överenskommelsen i anställningsavtalet. Observera dock att en anställd aldrig kan tvingas att ta ut obetalda semesterdagar.

Bevilja ledighet utan löneavdrag

Ni som abetsgivare kan som ett alternativ bevilja ledighet utan löneavdrag om inte semestern har tjänats in. Detta ska ske skriftligt så att den anställde som säger upp sig själv blir återbetalningsskyldig.

Mot slutet av varje semesterår brukar det vara en god idé att arbetsgivaren kontrollerar i vad mån någon arbetstagare har kvar semesterdagar som inte ska/kan sparas och därför måste läggas ut. 

Semester som inte kunnat läggas ut

Semesterdagar med semesterlön som inte har kunnat läggas ut under semesteråret och som inte sparas, exempelvis på grund av sjukdom eller föräldraledighet, ska betalas ut kontant för de dagar som överstiger 25 tillsammans med intjänandeårets nya intjänade dagar (vid sammanfallande intjänande- och semesterår ska all den semester som inte har tagtits ut och som inte sparas avlösas kontant).