Semesterlönegrundande frånvaro

I vissa fall ska frånvarodagarna räknas med i anställningstiden då antalet betalda semesterdagar beräknas:

FRÅNVAROORSAK
 
SEMESTERLÖNEGRUNDANDE FRÅNVARO
(kalenderdagar)
Sjukdom  180 dagar per intjänandeår
Arbetsskada  Ingen begränsning per intjänandeår


För både sjukdom och arbetsskada gäller numera att frånvaron inte är semesterlönegrundande, om den anställde varit frånvarande från arbetet i en följd under ett helt intjänandeår, utan längre avbrott i frånvaron än 14 dagar.

Ledighet med föräldrapenning
i samband med barns födelse
eller adoption

120 dagar för vardera föräldern
180 dagar för ensamstående förälder

Ledighet med tillfällig föräldrapenning

120 dagar per intjänandeår
180 dagar för ensamstående förälder


Ledighet för smittbärare 

180 dagar per intjänandeår

Ledighet med ersättning för 
närståendevård

Högst 45 dagar per intjänandeår


Ledighet för grundläggande
svenskundervisning för invandrare

Ingen begränsning per intjänandeår


Grundutbildning enligt 
lagen om totalförsvarsplikt

60 dagar per intjänandeår


Frånvaro del av dag

Vid frånvaro på grund av sjukdom förbrukas alltid en hel semesterlöne-grundande frånvarodag, oavsett om arbetstagaren är sjukskriven till viss del eller 100 procent. 

Om halvtidssjukskrivningen fortsätter efter dag 180 räknas den anställde som närvarande och tjänar in semester i förhållande till den faktiskt arbetade tiden.