Skadestånd

Om ni som arbetsgivare bryter mot semesterlagen kan ni bli skyldig att betala skadestånd till arbetstagaren. Skadeståndet kan vara både ekonomiskt och allmänt. Arbets­tagarorganisationen har ingen skadeståndsrätt enligt semesterlagen men om en arbetsgivare bry­ter mot en semesterregel i ett kollektivavtal kan arbetstagarorganisationen vid sidan av den berörde arbetstagaren kräva allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott.

Preskription

Den som vill kräva semesterlön, semesterersättning eller skadestånd för brott mot semesterlagen ska väcka talan vid domstol senast två år efter utgången av det semesterår då arbetstagaren enligt lagen skulle ha fått förmånen. 

Kom ihåg! 

En tvist om semesterlön för en organiserad arbetstagare omfattas av reglerna i 35 § medbestämmandelagen. Det innebär att arbetsgivaren omedelbart måste begära förhandling. Tidsfristen mellan lokal och central förhandling är 10 dagar. Iakttas inte denna korta preskriptionstid blir arbetsgivaren skyldig att betala i enlighet med den lokala arbetstagarorganisationens krav om detta inte är oskäligt.