Vanliga semesterfrågor

Här har vi samlat de vanligaste frågorna som rör semester.

Kan jag avbryta en anställds planerade semester?

En arbetsgivare kan beordra en anställd att avbryta sin semester för att komma in och arbeta. Dock krävs det att du som arbetsgivare har tillräckligt tungt vägande skäl för att återkalla utlagd semester. Exempel på tungt vägande skäl är om det skulle inträffa något oförutsett som hela verksamheten eller företaget står och faller med. Om du avbryter utlagd semester och kräver att en anställd återgår till arbetet gäller ordinarie lön och ersättningar samt att de semesterdagar som skulle ha lagts ut återgår. Arbetsgivaren kan även få ersätta den ekonomiska skada som uppstår, som till exempel kostnader för att boka om eller avboka en redan betald resa.

Det står inget i lag eller avtal om att en anställd har rätt till kompensation, till exempel för olägenheten av att redan utlagd semester måste avbrytas. Men det finns inget som hindrar att du som arbetsgivare och den anställde kommer överens om en sådan kompensation och det är viktigt att ni är överens om när de inställda semesterdagarna ska tas ut i stället.

Kom ihåg att för att avbryta semester ställs krav på tungt vägande skäl. Om detta saknas kan du som arbetsgivare bli skyldig att betala ut ytterligare ersättning (skadestånd), t.ex. om du återkallar en semester utan att ha tungt vägande skäl till detta. Det krävs inte någon förhandling innan enligt Medbestämmandelagen men en information till de lokala facken kan vara på sin plats. Eller om information sker i samverkan.

Hur många semesterdagar har man rätt till? 
Enligt semesterlagen har alla anställda rätt till 25 dagars semester, men ytterligare dagar kan förekomma enligt avtal, bland annat beroende på åldern. Se efter i ditt branschavtal vad som gäller!

Hur blir det för den som jobbar deltid? 
För den som arbetar deltid, jämnt fördelat över veckans alla dagar, blir antalet semesterdagar oförändrat. För att de som arbetar intermittent inte ska få en längre ledighet än andra sker en omräkning av rätten till lediga dagar. Hur omräkningen ska ske framgår av respektive branschavtal.

Vad får man i lön under sin semester? 
Anställd med månadslön: Under förutsättning att den anställde arbetat ett helt intjänandeår (vanligtvis perioden 1 april till 31 mars eller 1 januari till 31 december) eller haft frånvaro som är semesterlönegrundande, får den anställde sin ordinarie månadslön plus ett semestertillägg på 0,8 procent av månadslönen per betald semesterdag under sin semester. I vissa avtal finns regler om annan ersättning. Läs i ditt branschavtal.

Anställd med timlön: Den anställde ska ha semesterlön enligt lag, det vill säga 12 procent på under året intjänad lön. Semesterersättning ska särredovisas och kan inte längre inkluderas i timlönen.

Ska en anställd som är halvt sjukskriven ha 50 halva semesterdagar? 
Nej, semester kan endast tas ut i hela dagar. En anställd som är halvt sjukskriven får heltidslön plus semestertillägg (se ovan) under semestern och halv sjukpenning från Försäkringskassan.

Anser Försäkringskassan att den anställde har brutit sin sjukskrivning när han/hon tar semester? 
Om den anställde fortfarande är sjuk och troligtvis kommer att vara så även efter semestern ska ni se till att det finns ett läkarintyg för hela perioden så att arbetsgivaren inte behöver betala ytterligare 14 dagars sjuklön.

En av våra anställda har varit sjukskriven sedan förra hösten. Hur blir det med semestern den här sommaren? 
Under ett intjänandeår, vanligtvis perioden den 1 april år ett till den 31 mars år två, eller från den 1 januari till den 31 december, kan en anställd vara sjuk under 180 kalenderdagar utan att det påverkar semestern. (Se nedan om semesterlönegrundande frånvaro).

Efter 180 sjukdagar tjänar den anställde inte längre in semesterlön om det är fråga om en heltidssjukskrivning. Har den anställde varit helt sjukskriven i mer än ett helt intjänandeår upphör rätten till semesterlön om sjukskrivningen inte beror på arbetsskada.

Den som, trots sjukskrivning, arbetar till viss del tjänar fortlöpande in semester och får därför full semester. När en anställd varit halvt sjukskriven i mer än ett helt intjänandeår ska semesterlönen betalas som om den anställde arbetar deltid.

Vad räknas som semesterlönegrundande frånvaro?
Enligt semesterlagen gäller följande: 180 sjukdagar per år och sjukfrånvaro på grund av arbetsskada under ett helt intjänandeår, 120 dagar med föräldrapenning per barn, 120 dagar med tillfällig föräldrapenning, (inklusive 10 ”pappadagar” vid barns födelse), 45 dagar vid närståendevård, 180 för smittbärare, 60 dagar vid civilförsvarstjänst eller militär repetitionsövning, 180 dagar för ledighet med ersättning till deltagare i teckenspråksutbilning för vissa föräldrar (TUFF) eller utbildning som till väsentlig del avser fackliga eller med facklig verksamhet sammanhängande frågor samt all tid för svenskundervisning för invandrare.

Kan man byta semester mot pengar? 
Endast vid ett tillfälle kan semesterledighet bytas mot pengar.

  • När en anställning upphör och den anställde har intjänad och/eller sparad semester.

För semester som inte har kunnat läggas ut gäller följande:

Semesterdagar med semesterlön som inte har sparats och som inte har kunnat läggas ut under semesteråret, exempelvis på grund av sjukdom betalas ut kontant om dagarna överstiger 25 tillsammans med årets nya dagar.

Vad gäller för minderåriga sommarjobbare? 
För den som är minderårig, alltså den som ännu inte fyllt 18 år, gäller särskilda föreskrifter. För att få arbeta ska den minderårige vara över 16 år och ha fullgjort sin skolplikt. Vissa arbetsuppgifter och arbetstider är inte tillåtna för dessa ungdomar. Ett fåtal arbeten är tillåtna för ungdomar mellan 13 och 16 år, då gäller särskilda bestämmelser.

Om du tänker anlita minderåriga sommarjobbare rekommenderar vi att du besöker Arbetsmiljöverkets särskilda temasida om minderåriga i arbetslivet, www.av.se/teman/minderariga. Skatteverket fastställer årligen den inkomst som skolungdom och studerande kan ha utan att behöva betala skatt, se under avsnittet "Skatter och avgifter".

Omfattas korttidsanställda av semesterlagen? 
Ja, rätten till ledighet omfattar även korttidsanställda, men avtal kan träffas för de med kortare anställningstid än tre månader om semesterersättning istället för lediga dagar. Semesterersättning ska alltid betalas och ska inte förutsättas ingå i lönen.