Anställd säger upp sig

Den som är anställd tills vidare kan själv säga upp sig muntligt eller skriftligt och behöver inte ange något skäl till uppsägningen

Om uppsägningen sker muntligen bör arbetsgivaren skriftligen bekräfta uppsägningen för att undvika att oklarheter uppstår. En uppsägning är en ensidig och omedelbart bindande rättshandling som endast kan återtas undantagsvis. 

Arbetstagaren måste iaktta den uppsägningstid som gäller för anställningen. Om inget annat anges i anställningsavtalet eller i kollektivavtalet gäller en månads uppsägningstid enligt reglerna i lagen om anställningsskydd.

Under uppsägningen är arbetstagaren skyldig att utföra arbete, såvida inte arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om något annat.  

Provanställning 

En provanställd arbetstagare kan när som helst under prövotiden själv avbryta provanställningen med omedelbar verkan, dock senast vid prövotidens utgång. Enligt vissa kollektivavtal gäller dock en uppsägningstid även från den anställdes sida vid avbrytande av provanställning.