Tvist vid personliga skäl

En anställd som menar att en uppsägning inte är sakligt grundad kan ogiltigförklara den. Den uppsagde ska i så fall, normalt via sin fackliga organisation, underrätta arbetsgivaren inom 14 dagar från det att uppsägningen skedde.

Anställningen består vid tvist

Om en anställd yrkar ogiltigförklaring av en uppsägning och en tvist uppstår fortsätter anställningen tills tvisten är slutgiltigt avgjord. Arbetsgivaren är skyldig att betala lön under tiden.

Skadestånd

En uppsagd kan också begära skadestånd. Ofta sker det samtidigt med en ogiltigförklaring. En uppsagd som inte är intresserad av att få tillbaka sin anställning kan avstå från en ogiltigförklaring, men yrka skadestånd för den ekonomiska skada samt den kränkning som den påstådda felaktiga uppsägningen inneburit. Den anställde måste underrätta arbetsgivaren om skadeståndskraven inom fyra månader från den tidpunkt uppsägningen skedde.