Underrättelse, varsel och överläggning

Arbetsgivaren ska skriftligen underrätta den anställde om sin avsikt att besluta om uppsägning på grund av personliga förhållanden och, om den anställde är fackligt ansluten, samtidigt skriftligen varsla den lokala arbetstagarorganisationen.

Underrättelse och varsel ska lämnas minst fjorton dagar före uppsägningen. Den anställde respektive arbetstagarorganisationen har därefter en vecka på sig att begära överläggning.

Har överläggning begärts måste arbetsgivaren vänta med uppsägningen till dess att överläggningen avslutats.