Vad innebär den nya LAS-utredningen?

Nu är utredningen ”En moderniserad arbetsrätt” presenterad. Enligt januariavtalet ska förändringarna i LAS genomföras senast 2021.

Den 1 juni kom Regeringens utredning om förändrade regler i lagen om anställningsskydd, LAS. Utredningen innehåller förslag om förändringar i turordningsreglerna, minskade och mer förutsägbara kostnader vid uppsägning av personliga skäl samt en skyldighet för arbetsgivare att kompetensutveckla personal.

Turordningsregler

I utredningen föreslås att den grundläggande principen i turordningsreglerna om sist in-först ut behållas, men att det ska bli möjligt att undanta fem anställda istället för två enligt dagens regler. Detta är tänkt att gälla alla arbetsgivare oavsett storlek.

Uppsägning av personliga skäl

Vid uppsägning av personliga skäl föreslås att kravet på saklig grund kvarstår men att det vid företag med max 15 anställda inte ska gå att ogiltigförklara uppsägningar och avsked. Istället inträder ett skadestånd om åtta månadslöner om det inte fanns saklig grund. Om arbetsgivaren har fler än 15 anställda kan ogiltigförklaring ske men vid tvist upphör, till skillnad från idag, anställningen vid uppsägningstidens utgång. Domstolen kan då besluta att anställningen ska bestå tills tvisten är avgjord men då krävs att den uppsagde visar starka skäl för att det saknas saklig grund.

Kompetensutveckling

Alla arbetsgivare ska enligt utredningsförslaget även vara skyldiga att ge arbetstagare kompetensutveckling om de haft en anställning i minst 6 månader. Fullgörs inte skyldigheten att kompetensutveckla så blir arbetsgivaren skyldig att betala skadestånd motsvarande två månadslöner. Vid fem års anställningstid blir skadeståndet istället tre månadslöner.

Vad händer nu?

Nästa steg i processen är att utredningen går på remiss. Samtidigt kommer LO, PTK och Svenskt Näringsliv att återuppta sina förhandlingar om arbetsrätten i augusti. De har då två månader på sig, sedan startar den uppskjutna avtalsrörelsen. Vi bevakar frågan och återkommer när det finns mer att säga.

Vi anser att LAS-utredningen är ett steg i rätt riktning men självklart är det bättre om arbetsmarknadens parter själva kan komma överens om en reformering av LAS.

Maria Liljedahl, chefsförhandlare Arbetsgivaralliansen