Handlingar till stämma 26 april 2018

Stämmohandlingar för nedladdning och utskrift.

Nedan kan du ladda ner handlingar till Arbetsgivaralliansens stämma  2018.

Stämman börjar kl.13.00 och äger rum på Münchenbryggeriet, lokal Magasinet, Söder Mälarstrand 25. 

DAGORDNING
vid Arbetsgivaralliansens ordinarie stämma 26 april 2018

Stämman öppnas
1. Val av ordförande att leda stämman
2. Val av protokollförare och två protokolljusterare, tillika rösträknare
3. Fastställande av röstlängd
4. Beslut huruvida stämman är stadgeenligt utlyst
5. Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse samt årsredovisning för åren 2016 och 2017, rapport Athene 2016 och 2017 
Verksamhetsberättelse 2016

Årsredovisning- och förvaltningsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse 2017
Årsredovisning- och förvaltningsberättelse 2017
Athene 2016
Athene 2017 
6. Behandling av revisorernas berättelse (se ovan)
7. Fastställande av resultat- och balansräkning (se ovan)
8. Beslut om disposition av resultat enligt fastställd balansräkning (se ovan)
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
10. Beslut om avgifter för 2019 och 2020
11. Fastställa verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar 
12. Beslut om arvoden till förtroendevalda
- styrelseledamöter 
- revisorer 
- valberedning 
13. Beslut om antal styrelseledamöter för två år    
Presentation av ledamöter 
14. Val av ordförande en tid av två år 
15. Val av styrelseledamöter för en tid av två år 
16. Val av tre revisorer för två år  
17. Val av valberedning för två år bestående av ordförande och två övriga ledamöter (Instruktion för valberedningen)
18. Behandling av förslag från medlemmarna som inlämnats till styrelsen senast den 1 februari samma år
19. Behandling av ärenden som av styrelsen hänskjutits till stämman för avgörande
20. Behandla övriga ärenden*

Stämman avslutas

* ärenden under punkt 20 får upptas till överläggning men inte till beslut