Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13)

Arbetsgivaralliansen och KFO delar den positiva grundsyn på civilsamhället som utredningen ger uttryck för men vill framhålla några för civilsamhället i stort principiella punkter.

Arbetsgivaralliansen och Arbetsgivarföreningen KFO (KFO) är två fristående och medlemsstyrda arbetsgivarorganisationer som tillsammans organiserar cirka 7 200 arbetsgivare av kooperativ, ideell och idéburen karaktär med cirka 140 000 arbetstagare. Arbetsgivare som är medlemsägda, medlemsstyrda verksamheter som mest drivs i ekonomisk eller ideell förening eller stiftelse är organiserade hos oss. Tillsammans representerar vi civilsamhällets arbetsgivare inom civilsamhället och i branscherna fristående skolor, förskolor och fritidshem, utbildning och folkbildning samt personlig assistans, vård och omsorg. Dessutom representerar vi försäkringsverksamhet, handel, idrott, industri och fastighetsförvaltning, petroleumhandel, tjänsteföretag, trossamfund och ekumeniska organisationer, upplevelse och kultur.

Synpunkter

Arbetsgivaralliansen och KFO: 

Delar den positiva grundsyn på civilsamhället som utredningen ger uttryck för men vill framhålla några för civilsamhället i stort principiella punkter som vi anser att utredningen inte fullt ut hanterar.

Civilsamhället kan i sig liknas vid en palett av verksamheter som bland annat kan härledas genom medlemskap i våra respektive arbetsgivarorganisation-er. Varje verksamhet inom civilsamhället utgår ofta från en specifik särart utan att vara statliga eller kommunala eller del av det svenska näringslivet på så sätt att de är oegennyttiga eller inte delar ut vinst till ägare.

Utifrån våra övergripande perspektiv kan vi se att utredningen tar ett brett angreppsätt när den försöker angripa ett problem vilket dock medför otydliga lösningar. Lagar, regler och förhållningssätt grundar sig till övervägande del på att det endast finns två sektorer i samhället; den offentliga och den privata. När civilsamhället och den ideella sektorn ska hanteras i olika sammanhang betraktas våra medlemsverksamheter såsom ibland mer identifierbara med företag, ibland mer identifierbara med det offentliga. En förutsättning för att kunna lämna tydliga förslag är att man gör avgräns-ningar och gör skillnad på bland annat sociala företag, ideella föreningar, nätverk, registrerade trossamfund och aktiebolag med begränsad vinstutdelning etc.

Utifrån våra övergripande perspektiv kan vi fortfarande se att dialogen för, eller den givna mötesplatsen och arenan mellan det offentliga och civil-samhället fortfarande är olöst. Det saknas en tydlig arena som tydliggör sektorns existens och varande.

Frågan är dock inte desto mindre angelägen. Frågan prövades tidigare i Civilsamhällespropositionen 2009/10:55 i olika former. I den aktuella utredningen har den förtjänstfullt lyfts på sidan 132 utan att resultera i några skarpa förslag. Det saknas idag en tydlig arena där politiken är närvarande och inte enbart tjänstemännen. Vi anser att frågan om dialog bör lyftas på nytt.

Utifrån våra övergripande perspektiv avstår vi övrigt från att yttra sig över rubricerad utredning och hänvisar istället till våra medlemsorganisationers synpunkter.

 

Hans-Göran Elo                                                  Petter Skogar         

Förbundsdirektör                                                 Förbundsdirektör

Arbetsgivaralliansen                                            Arbetsgivarföreningen KFO