Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)

I sitt remissyttrande avstyrker Arbetsgivaralliansen förslagen i sin helhet

Sammanfattning

Arbetsgivaralliansen:

  • avstyrker förslagen i sin helhet i betänkandet,
  • anser att förslagen inte tar hänsyn till den ideburna sektorn och dess förutsättningar i den omfattning och på det sätt som krävs,
  • anser att betänkandet i de delar som bland annat handlar om tillsynsmyndighetens godkännande och granskning kan komma att strida mot föreningsfriheten och grundlagsreglerade fri och rättigheter,

Synpunkter

Arbetsgivaralliansen kan se svårigheter med förslagen som presenteras i utredningen, för den ideburna välfärden.

Tillståndskrav och ägarprövning

Utredningen föreslår att en ledningsprövning ska ske i välfärden (sidan 439, kapitel 13.4) och att planerade ändringar i styrelsen ska anmälas i god tid till tillsynsmyndigheten för godkännande (sidan 442, kapitel 13.6)

Det innebär att granskningsenhet ska godkänna föreslagna huvud män som ska representera till exempel en förskola, en Sankt Lukas förening, föreningen Hela Människan eller KRIS,  kriminellas  revansch  i samhället.  Förslaget  innebär  att  den  av våra medlemmar som vill engagera sig för det ideburna syftet och därigenom engagera sig i styrelsen för  dess ändamål, först ska  kompetens-  och  vandelprövas av granskningsenhetens tjänstemän. Arbetsgivaralliansen ställer sig frågande till hur denna föreslagna tillämpning förhåller sig till föreningsfriheten som är en grundläggande  fri och  rättighet i svensk lag? Arbetsgivaralliansens   medlemmar utser sina företrädare i till exempe l en ideell förening eller stiftelse genom en demokratisk process. Utredningens  föreslagna  tillvägagångssätt kan vara ett ingrepp i rätten att själv utse sina  företrädare och innebära att föreningsfriheten inskränks. 

Avgift

Utredningen föreslår att en tillsynsmyndighet ska ges en omfattande rätt att årligen granska och pröva den som bedriver skattefinansierad välfärd. Samt ta ut en avgift för sin granskning (sidan 445, kapitel 13.7).

Det föreslagna förfarande innebär en omfattande byråkrati för Arbetsgivaralliansens  medlemmar som bedriver ideburen välfärd som innebär att de måste använda skattemedel för administration och avgifter  vid till exempel ändringar i styrelsen m.m.,  istället för till den sociala  verksamheten som är deras ändamål. 

Civilsamhällets förutsättningar

Utredningen och dess förslag har inte beaktat den skillnad som finns mellan begreppen vinstdrivande och vinstutdelande.Arbets givaralliansens medlemsverksamheter inom den ideburna  välfärden  måste  ha en  god  ekonomi  för att  kunna anställa  och  utveckla  individ och verksamhet. Det är därför bra om verksamheterna går bra ekonomis kt så att det finns utrymme för utveck ling. Vi vill understryka  att  verksamheterna inom  ideburen  välfärd därmed  i nte  är  vinstutdelande. Vins te n stannar  i verksamheten.  Genom  att  vinsten stannar i verksamheterna  får  medborgarna  väldigt  mycket  för skattepengarna. Förslaget  i utredningen försvårar för våra medlemmar som bedriver  ideburen  välfärd  att  sätta  iden  i fokus.  ldebure  n  välfärd  får svårt att  finnas  kvar  vilket står  i strid  med  medborgarnas önskan om fortsatt valfrihet  och  en  bra  välfärd.

Ideella organisationer förutsättningar i välfärden beskrivs i rapporten; Finansiella förutsättningar vid etablering, expansion och  löpande  verksamhet  med syfte att undersöka och analysera ideella organisationers tillgång på kapital och villkor för finansiering, vid etablering, löpande verksamhet och expansion inom välfärdsområdet (XXX)*. Resultat av denna rapport visar att ideella organisationer inom välfärden ogärna belånar sig och tar ekonomiska risker. Den primära finansieringskällan är bidrag från privat och offentlig sektor, överskott från tidigare verksamhetsår, pengar från huvudmän, medlemsintäkter samt gåvor från privatpersoner. Ett annat resultat visar att ideella organisationer anser att omgivande strukturer jämförelsevis inte passar dem så väl då bland annat "missgynnande spelregler" i hög till viss utsträckning hindar dem från expansion (sidorna 41-43). Dessa förutsättningar måste beaktas vid framtagandet av en  nytt regelverk som tar sikte på ideburen välfärd och ideella organisationer i välfärden. I annat fall riskera mångfalden att försvinna.

* Rapport Ideella organisat ioner i välfärden; Finansiella  förutsättningar vid  etablering,  expansion och löpande verksamhet med syfte att undersöka och analysera ideella organisationers tillgång på kapital och villkor för finansiering, vid etablering, löpande verksamhet och expansion inom välfårdsområdet. Av Mats Jutterström, Joakim Ke rnen, Ola Segnestam Larsson och Dan Hellin vid Stockholm s center för forskning om offent lig sektor (SCORE), Stockholms universitet, Handelshögskolan i Stockholm &  Ersta Sköndal högs kola.

 

Hans-Göran Elo,  

Förbundsdirektör

Arbetsgivaralliansen