Synpunkter på arbetsmiljöstrategi

Till: Regeringens nya arbetsmiljöstrategi för ett modernt arbetsliv

Arbetsgivaralliansen och Arbetsgivarföreningen KFO (KFO) värdesätter högt att vi ges möjlighet till att få lämna synpunkter kring hur vi ser på arbetsmiljöarbete och morgondagens utmaningar i arbetslivet när regeringen nu skriver sin arbetsmiljöstrategi för arbetsmiljöpolitiken. Det vi framfört vid möten med arbetsmarknadsministern och arbetsmarknadsdepartementet under våren 2015 lämnar vi nu även skriftligt.

Arbetsgivaralliansen och KFO anser att följande frågor är viktiga att ha med i arbetsmiljöstrategin:

Hur vi ser på arbetsmiljöpolitiken

Arbetsmiljöarbete är ingen intressefråga för Arbetsgivaralliansen och KFO utan det är en samverkansfråga. Vi har samma mål som våra samverkansparter – det vill säga att ingen arbetstagare ska behöva utsättas för ohälsa eller olycksfall i arbetet.

En god arbetsmiljöpolitik bör ha tyngdpunkt på att stödja parterna i arbetslivet genom att verka för god verksamhetsutveckling i olika organisationer och därmed även en god arbetsmiljö. Insatserna i arbetsmiljöstrategin bör vara inriktade på att ge stöd till grundläggande förutsättningar för en god arbetsmiljö, exempelvis utbildning, forskning, ledarskaps- och medarbetarfrågor, nya arbetsformer och ett arbetsliv i omdaning där regelverk behöver anpassas till dagens och morgondagens arbetsförhållanden, arbetsuppgifter och organisation av arbete. Den bör omfatta alla typer av verksamheter och branscher som finns i samhället och ha en balanserad bild av arbetslivet där frågor om arbetets samtliga förutsättningar finns med. Det innebär att, utöver traditionella arbetsmiljöfrågor, även de psykosociala arbetsmiljöfrågorna och relationen mellan arbetsliv och privatliv finns med.

Arbetsmiljöfrågor är mer än risker och brister

För våra medlemmar i egenskap av arbetsgivare är arbetsmiljö väsentliga delar i verksamheternas arbete och vi vet att ett stort engagemang finns för frågorna. God arbetsmiljö och god samverkan mellan berörda parter i dessa frågor både förebygger skador och sjukdomar samt främjar positiv utveckling i arbetsgivarens verksamhet.  Arbetsplatsen är en viktig arena för att bibehålla och främja hälsa. Arbetsmiljöfrågor omfattar så mycket mer än risker och brister för de som utför arbete. Allas vårt ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö och på vilket sätt vi bidrar till densamma har betydelse.

Regeringens arbetsmiljöstrategi bör ta fasta på faktorer som förebygger och bidrar till en god och säker arbetsmiljö samt lyfta fram och stödja de positiva faktorer som finns förenade med arbetslivet. För att utveckla detta kan samråd ske med forskning, arbetsmarknadens parter och andra aktörer.

Dagens och morgondagens förutsättningar och utmaningar

Om det är något vi vet om framtiden så är det att arbetslivet är och kommer att vara i ständig förändring. Nya verksamheter startar och andra läggs ner. Utvecklingen går från större till allt fler mindre arbetsgivare. Teknikutvecklingen och att arbete i dag kan utföras på flera olika sätt och platser påverkar arbetsmiljön. Nya förutsättningar och utmaningar har betydelse för och inverkan på såväl organisation, chef som medarbetare.

I vår dagliga rådgivning tycker vi oss också märka att det skett en viss förändring i samhället som gör att trakasserier, hot och i värsta fall våld ökar och kan numer drabba vilken verksamhet som helst och dennes arbetstagare. Regeringen bör i sin nya arbetsmiljöstrategi verka för attitydförändringar i samhället i stort vad gäller ömsesidig respekt och empati för alla människor. En öppen och löpande dialog bör fortgå mellan regering och parterna på arbetsmarknaden för att kunna fånga upp de svängningar och förändringar som sker i arbetslivet och i samhället. Utvecklingen inom arbetslivet bör styra regeringens arbetsmiljöstrategi.

Arbetsmiljöarbete är ett långsiktigt arbete som aldrig blir färdigt

Medvetenhet och kunskap om arbetsmiljöns betydelse och inverkan kommer ständigt att behöva fyllas på. Arbetsmiljökunskap kan i än större grad än vad som görs i dag införas i vårt utbildningssystem. Kompetenscentrum behövs för samordning av arbetsmiljöforskningen. Arbetsmarknadens parter har sedan tidigare skickat en skrivelse till regeringen om detta.

Förändringar i samhällsstrukturen, värderingar och demografisk utveckling bidrar till att fler behöver arbeta och bidra till samhällets utveckling. Arbetsgivare, arbetstagare och deras representanter behöver stöd i sitt arbete med att verka för en god arbetsmiljö. Enkla och begripliga regler är en förutsättning. Regler som tydligt visar på vad en arbetsgivare måste göra så att fokus kan läggas på rätt saker i arbetsmiljöarbetet.

Arbetsgivaralliansen och KFO står upp för den svenska modellen där kollektivavtal finns och där god sed på arbetsmarknaden gäller. De verksamheter som befinner sig i gränslandet eller utanför dessa gränser i syfte att snedvrida konkurrens genom att inte följa gängse ordning, exempelvis inte följa arbetsmiljöbestämmelser, är inget vi stödjer. En god och utvecklande arbetsmiljö förutsätter att alla tar sitt ansvar och att var och en av oss, såväl arbetsgivare som arbetstagare, bidrar med det vi kan även om det är arbetsgivaren som har det övergripande ansvaret. Samverkan, delaktighet och kunskap är nödvändiga ingredienser. Varken arbetsgivaren eller arbetstagaren kan på egen hand bedriva ett gott arbetsmiljöarbete och skapa en god arbetsmiljö, det är något vi måste göra tillsammans.

Som civilsamhällets arbetsgivarorganisationer ser vi tydligt att lönebidragets storlek måste höjas. Taket för lönebidraget har inte höjts sedan 2007.

Arbetsmiljöarbete är ett långsiktigt ständigt pågående arbete som aldrig blir färdigt i en pågående verksamhet. Regeringens strategi för arbetsmiljöpolitiken behöver ha en tydlig riktning som sträcker sig långt framåt i tiden. Arbetsmiljöfrågorna bör ständigt finnas med i de flesta frågor som på ett eller annat sätt påverkar arbetslivet och arbetsgivares ansvar. Vi behöver därför gemensamt verka för ständiga förbättringar och samverkan inom området samt sprida exempel på positiva arbetssätt och åtgärder. Det är positivt att regering och arbetsmarknadens parter samtalar om detta.

Exempel från Danmark

Som vi har uppfattat det arbetar Danmark på ett något annorlunda sätt med sin handlingsplan för arbetsmiljöpolitiken. I Danmark finns en mer tydlig linje mellan vad regeringen vill uppnå med sin handlingsplan och parternas mer konkreta arbete inom respektive bransch. Branscherna får i uppdrag att utifrån sin branschkännedom sätta in åtgärder där de bedöms behövas i syfte att uppnå målen i den nationella handlingspla-nen. Till detta följer även ekonomiska bidrag, utifrån ett visst fördelningssystem, för att göra olika insatser möjliga. Kanske Sverige kan få idéer därifrån till hur trepartssamverkan ytterligare kan utvecklas i strategiarbetet genom att titta på hur man i Danmark arbetar med sin nationella handlingsplan för arbetsmiljöpolitiken?


För Arbetsgivaralliansen och Arbetsgivarföreningen KFO/

Kerstin Wrisemo
Ansvarig för arbetsmiljöfrågor

 

Relaterad information

Här hittar du länk till...