Uthyrning av arbetstagare

Ny regel införs i lagen om uthyrning av arbetstagare från och med den 1 oktober 2022. För arbetstagare som är anställda i bemanningsföretag och som hyrs ut till kundföretag införs en rätt till erbjudande om tillsvidareanställning hos kundföretaget alternativt en ekonomisk ersättning motsvarande två månadslöner.

Den nya regeln innebär att ett kundföretag ska erbjuda tillsvidareanställning till inhyrd personal som varit placerad hos kundföretaget på en och samma driftsenhet i sammanlagt mer än 24 månader (720 dagar) under en period på 36 månader. Erbjudandet ska lämnas senast en månad efter att tidsgränsen överskridits.  Accepteras erbjudandet av den inhyrde upphör anställningen hos bemanningsföretaget utan särskild åtgärd när anställningen hos kundföretaget tillträds.

I stället för att lämna ett erbjudande om tillsvidareanställning kan kundföretaget till den inhyrde betala en ersättning som motsvarar två månadslöner.

Vid beräkningen av den tid under vilken den inhyrde har varit placerad hos kundföretaget ska tiden före den 1 oktober 2022 bortses.

Regeln gäller inte när arbetstagaren hos bemanningsföretaget är anställd med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställning.