Anställnings upphörande

En arbetsgivare kan ensidigt avsluta en anställning genom uppsägning eller avskedande.

Lagstiftningen ställer höga krav på att arbetsgivaren kan visa att den anställde inte bör ha fortsatt anställning. Sådana ärenden är normalt svåra att bedöma och konsekvenserna kan bli stora för arbetsgivaren om man gör fel. Kontakta därför alltid din rådgivare innan du säger upp eller avskedar någon.

En uppsägning från arbetsgivarens sida ska enligt lagen om anställningsskydd (LAS) vara sakligt grundad. Lagstiftaren skiljer mellan två typfall av uppsägning: Arbetsbrist eller därmed jämförliga förhållanden och fall då det är den anställdes agerande eller personliga förhållanden som föranleder uppsägningen.

Om en arbetsgivare inte kan visa att saklig grund funnits för en uppsägning kan uppsägningen, på yrkande av den anställde eller dennes fackliga organisation, förklaras ogiltig av domstol. Arbetsgivaren kan dessutom få betala allmänt skadestånd för den felaktiga uppsägningen. Den anställde kan välja att bara yrka skadestånd för felaktig uppsägning, men då såväl ekonomiskt som allmänt skadestånd. Detta gäller för de som är tillsvidareanställda.

Skriftlig uppsägning

En uppsägning från arbetsgivaren ska vara skriftlig och överlämnas till den anställde personligen. Om den anställde inte kan anträffas får uppsägningen skickas i rekommenderat brev till den senast kända adressen. I sådant fall anses uppsägningen ha skett tio dagar efter det att brevet skickades. Har den anställde semester anses uppsägningen ha skett tidigast dagen efter det att semestern upphörde.

Uppsägningshandlingen ska innehålla uppgifter om vad den anställde ska iaktta om han eller hon vill ogiltigförklara och/eller begära skadestånd för uppsägningen samt när detta måste ske.

Under uppsägningstiden

Under uppsägningstiden har den anställde rätt att behålla lön och andra anställningsförmåner även om arbetsgivaren inte erbjuder några arbetsuppgifter.

Om den anställde inte behöver stå till arbetsgivarens förfogande under denna tid, får arbetsgivaren dra av inkomster som den anställde förvärvat i annan anställning eller uppenbart kunde ha förvärvat i annan godtagbar anställning.

Den anställde har under uppsägningstiden rätt till skälig ledighet för att besöka arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka arbete. Arbetsgivaren får inte förflytta den anställde till annan ort under uppsägningstiden om detta försämrar möjligheten att söka nytt arbete.

Upplys den anställde

Upplys den anställde som blir uppsagd, om att han/hon inom tre månader efter att anställningen har upphört ska anmäla sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Annars riskerar han/hon att inte få någon ersättning vid exempelvis sjukdom och föräldraledighet.

En anställd som är sjukskriven då anställningen upphör ska också anmäla sig till Arbetsförmedlingen senast vid tremånadersperiodens slut men börjar aktivt söka arbete den första vardagen efter sjukskrivningen.

Får en anställd som slutar ett avgångsvederlag, så är detta inte inkomst av eget arbete inom socialförsäkringen och därför inte sjukpenninggrundande. Upplys därför den anställde om att senast tre månader efter sista anställningsdagen anmäla sig till Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete.

Slutlön

En arbetstagare som slutar sin anställning har rätt till innestående lön och semesterersättning. Observera arbetsgivarens kvittningsrätt om den anställde fått till exempel förskottssemester eller reseförskott.

Arbetsgivarintyg

Ett arbetsgivarintyg behövs bland annat då en arbetstagare söker arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd. Nedan finns en länk till arbetsgivarintyg hos Arbetslöshetskassornas samorganisation.