Checklista uppsägning arbetsbrist

1. Ta kontakt med er rådgivare på Arbetsgivaralliansen innan ni börjar processen.

2. Det är viktigt att ni först förhandlar med facken innan ni fattar beslut om eventuell uppsägning. Förhandla den nya organisationen och arbetsbristen enligt MBL§ 11.

3. Beskriv hur organisationen är uppbyggd med de funktioner ni har samt var de är placerade, på ett organisationsschema. (Nuvarande organisation inom organisationsnumret och per driftsenhet som ni har idag.)

4. Beskriv den framtida organisationen som ni planerar att ha från och med datum och år. Ett annat organisationsschema.

5. På en annan blankett som heter turordningslista skriver ni ner alla tillsvidareanställda per driftsenhet. Dvs. en förteckning över samtliga anställda och deras sammanlagda anställningstid. Turordningslistan och mer om turordning >> De med tidsbegränsad anställning informerar ni om särskilt vid sidan om eller under den rubriken på turordningslistan.

6. Genomför en risk och konsekvensanalys ur ett arbetsmiljöperspektiv, tillsammans med skyddsombudet. Arbetsmiljöverket om risk- och konsekvensanalys >>

7. Gör en omplaceringsutredning enligt 7 § 2 st LAS. D.v.s. inventera alla lediga jobb som nu kommer att finnas i närtid i den framtida organisationen. Inventera inom hela den juridiska personen och skriv ner allt ledigt arbete under denna rubrik: "Omplaceringsutredning enligt 7 § 2 st LAS". Ni kan redan här formulera ett omplaceringserbjudande.

8. Kalla de fackförbund ni har kollektivavtal med. De fack som ni ska förhandla med är alla de som uppräknas i kollektivavtalet som er verksamhet omfattas av.

9. I framställan om förhandling förklarar ni kort vad ni ska göra, dvs vilken förändring som kommer att ske och vid vilken tidpunkt. Använd gärna vår blankett för förhandlingsframställan. Kom ihåg att uppge ert organisationsnummer.

10. Kontrollera uppsägningstiden i ert kollektivavtal.

11. Anmäl varsel för uppsägning och permittering till Arbetsförmedlingen. Det gäller för permittering, eller risk för uppsägning, av fem anställda eller fler inom samma län. Anmälan ska göras oavsett uppsägning på grund av arbetsbrist eller om visstidsanställningar avbryts i förtid. Mer om varsel till Arbetsförmedlingen >>

12. Var noga med att skriva protokoll. Rådfråga gärna er rådgivare på Arbetsgivaralliansen innan ni skickar till facken.

13. Efter avslutad förhandling överlämnas besked om uppsägning på grund av arbetsbrist till berörd personligen. Uppsägning ska ske skriftligt. Ange huruvida den uppsagde har företrädesrätt.

14. Till de personer som ni erbjuder arbete lämnar ni ett nytt anställningsavtal med de nya villkoren.

15. Du behöver också ta ställning till vad som ska hända efter uppsägningen.

16. Kontakta Trygghetsrådet, TRS, för att ansöka om stöd vid uppsägning. Inom Arbetsgivaralliansens område gäller Omställningsavtalet för samtliga anställda. Trygghetsrådet, TRS, administrerar stödinsatser vid omställning.

17. Arbetsgivarintyg ska utfärdas, arbetsbetyg om den uppsagde begär.