Efter uppsägningen

Under uppsägningstiden är den anställde skyldig att arbeta och arbetsgivaren skyldig att betala lön, precis som vanligt.

Arbetsbefrielse och avräkning

Om arbetsgivaren inte kan tillhandahålla arbetsuppgifter under uppsägningstiden kan arbetstagaren arbetsbefrias. Arbetsgivaren har då rätt enligt LAS (13 §) att göra avräkning från uppsägningslönen för sådana inkomster som den anställde under uppsägningstiden tjänar i annan anställning eller uppenbarligen kunde ha tjänat i annan godtagbar anställning.

För det fall arbetsgivaren och den anställde av andra skäl än brist på arbetsuppgifter kommer överens om att den anställde ska vara arbetsbefriad under uppsägningstiden, bör arbetsgivaren vara tydlig med att påpeka att avräkning ska ske enligt LAS och/eller vilka andra villkor som ska gälla för arbetsbefrielsen.

Semester under uppsägningstid

Semesterlagen innehåller särskilda regler för den som är uppsagd på grund av arbetsbrist. Arbetsgivaren får inte utan den anställdes samtycke lägga ut semester under uppsägningstiden, såvida denna inte är längre än sex månader (och då bara till den del den har intjänats i denna överskjutande del). Den anställde kan dessutom kräva att vid uppsägningstillfället redan utlagd semester ska upphävas.

Betyg och intyg

Arbetsgivaren är enligt god sed på arbetsmarknaden skyldig att utfärda ett arbetsbetyg om den anställde begär det. Ett betyg innehåller normalt uppgift om arbetsgivaren, arbetstagaren, anställningsperiod, arbetsuppgifter samt ett omdöme om den anställde. I bland tas även med uppgift om på vilket sätt den anställde har lämnat anställningen. Observera att kollektivavtal kan innehålla föreskrifter om betyg.

Har det varit frågan om endast en kort anställningsperiod och arbetsgivaren därför inte har grund för att bedöma den anställde, tillhör det god sed att arbetsgivaren utfärdar ett arbetsintyg om den anställde begär det. Skillnaden mellan ett arbetsbetyg och ett arbetsintyg är att intyget saknar ett värdeomdöme.

Arbetsgivaren är enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring skyldig att utfärda ett arbetsgivarintyg till den anställdes A-kassa om så begärs. Det finns blanketter och information på Arbetsförmedlingens hemsida. Vissa A-kassor använder sig dock av egna blanketter.