Företrädesrätt till återanställning

En anställd som sagts upp på grund av arbetsbrist har i vissa fall företrädesrätt till återanställning.

För att en anställd ska ha företrädesrätt till återanställning ska dessa kriterier vara uppfyllda:  

  • varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren, eller säsongsanställd sex månader under de senaste två två åren,
  • anmält anspråk på företrädesrätt,
  • har tillräckliga kvalifikationer för det nya arbetet.

Företrädesrätten gäller till den verksamhet där den anställde tidigare varit sysselsatt. Har arbetsgivaren flera driftsenheter eller om det finns olika kollektivavtalsområden gäller företrädesrätten till den driftsenhet och det kollektivavtalsområde där den anställde senast var sysselsatt. Om arbetsgivaren har flera driftsenheter på samma ort kan arbetstagarorga-nisationen begära att företrädesrätten ska gälla till samtliga enheter på orten inom avtalsområdet.

Tillräckliga kvalifikationer innebär att arbetstagaren ska klara arbetsupp-gifterna, eventuellt efter viss kortare upplärning. 

Företrädesrätten gäller under uppsägningstiden samt nio månader därefter. Den gäller även om verksamheten övergått till ny ägare. Det ska framgå av uppsägningsbeskedet om den anställde har företrädesrätt eller inte.

Företrädesrättsordningen

Om flera arbetstagare har företrädesrätt samtidigt, ska den med längst anställningstid erbjudas lediga arbeten i första hand. Vid lika lång anställningstid ger högre ålder företräde.

All anställningstid räknas; den behöver inte vara sammanhängande. Om anställningenstiden inte har varit sammanhängande räknas alla kalender-dagar som varje anställningstillfälle har omfattat.

Om en arbetstagare tackar nej till ett skäligt erbjudande till återanställning upphör företrädesrätten att gälla. Rör sig återanställningserbjudande endast om en kortare anställning på någon/några månader (beroende på omständigheterna), kan arbetstagaren tacka nej utan att förlora sin företrädesrätt. 

Arbetstagaren har rätt till skäligt rådrum med att tillträda en erbjuden och accepterad anställning (arbetstagaren kan till exempel ha en ny anställning hos annan arbetsgsivare som först måste avvecklas). Hur långt ett sådant rådrum får vara får bedömas från fall till fall.