Förhandling enligt MBL

Före ett beslut som kan leda till uppsägning av en anställd på grund av arbetsbrist ska arbetsgivaren förhandla med lokal arbetstagarorganisation enligt medbestämmandelagen (MBL).

Förhandlingen ska behandla den tänkta organisationsförändringen/drifts-inskränkningen, hur förändringen ska genomföras och vilken turordning som ska gälla om det blir aktuellt med uppsägning.

 

I god tid före förhandlingen ska arbetsgivaren skriftligen underrätta arbetstagarorganisationen om:

  • skälen till de planerade uppsägningarna
  • antalet anställda som arbetsgivaren planerar att säga upp och vilka kategorier de tillhör
  • antalet anställda som normalt sysselsätts och vilka kategorier de tillhör
  • när uppsägningarna är avsedda att verkställas
  • beräkningsmetoden för eventuella ersättningar utöver vad som följer av lag eller kollektivavtal vid uppsägning.

Arbetsgivaren ska också ge den lokala arbetstagarorganisationen en kopia av de eventuella varsel som har lämnats till Arbetsförmedlingen.

Verkställighetsförbud

Arbetsgivaren får inte fatta beslut i (verkställa) de frågor som förhandlas förrän den lokala förhandlingen har avslutats och tiden för att begära central förhandling har löpt ut alternativt den centrala förhandlingen har avslutats.

Det står alltid arbetsgivaren fritt att fråga den lokala arbetstagarorganisa-tionen om den har något att invända mot att beslutet fattas direkt efter den lokala förhandlingens avslut.