Turordning

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska de anställda rangordnas efter anställningstidens längd. Den som har längre anställningstid har företräde till kvarvarande arbetsuppgifter framför den som har kortare anställningstid ("sist in - först ut"). Vid lika lång anställningstid ger högre ålder företräde.

All anställningstid räknas; den behöver inte vara sammanhängande. Om anställningstiden inte har varit sammanhängande räknas alla kalenderdagar som anställning pågått vid varje anställningstillfälle. Det är av vikt att en arbetsgivare sparar anställningsuppgifter (helst i form av anställningsavtalen) för att anställningstiden ska kunna beräknas korrekt. 

Det finns särskilda regler för beräkning av anställningstid inom koncerner och vid verksamhetsövergångar. Dessa innebär att om en arbetstagare byter jobb från ett bolag till ett annat som antingen vid bytestidpunkten ingår i samma koncern eller omfattas av en verksamhetsövergång enligt 6 b § LAS, får anställningstiden hos den förre arbetsgivaren tillgodoräknas i den nya anställningen.    

Turordningslistan

Om det på arbetsplatsen finns flera kollektivavtalsområden fastställs en turordning för varje kollektivavtalsområde. Har arbetsgivaren flera drifts-enheter (arbetsplatser) fastställs en turordning för varje driftsenhet. Ligger driftsenheterna på samma ort kan arbetstagarorganisationen begära att en gemensam turordningslista ska upprättas för dessa enheter.

En anställd som har blivit av med sina hittillsvarande arbetsuppgifter genom organisationsförändringen, har rätt till de kvarvarande arbetsuppgifter som finns längre ner på turordningslistan (som innehas av anställda med kortare anställningstid). En förutsättning är dock att den anställde har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna. Detta krav innebär att den anställde ska klara av arbetsuppgifterna, eventuellt efter viss kortare utbildning. Den anställde behöver således inte vara den bäst lämpade i sammanhanget.

Den anställde kan inte välja och vraka bland de återstående arbetsuppgifterna på turordningslistan att få ett skäligt erbjudande inom turordnings-listan. Tackar den anställde nej till ett sådant omplaceringserbjudande, sägs han upp. 

Den som blir "bortknuffad" av anställd med längre anställningstid, kan i sin tur göra anspråk på arbetsuppgifter som innehas av personer längre ned på turordningslistan. Turordningslistan bör dock ses och lösas som en helhet med mer betoning på att finna skäliga omplaceringserbjudanden till drabbade anställda än på strikt matematisk turordning. 

Kontakta din rådgivare på ett tidigt stadium för att få hjälp med bedömningarna.

Undantag från turordningsreglerna

En anställd som har har nedsatt arbetsförmåga och därför beretts särskild sysselsättning ska få företräde till fortsatt arbetet oberoende av turordningen, förutsatt att det kan ske utan allvarliga olägenheter för arbetsgivaren. Regeln (23 § LAS) är således tvingande. Med uttrycket "beretts särskild sysselsättning" menas att arbetsgivaren har vidtagit faktiska åtgärder för att anpassa arbetsplatsen för en arbetstagare som har en varaktig nedsättning av arbetsförmågan. Syftet med regeln är inte att alla som är anställda med stöd av någon form av arbetsmarknadsstöd (såsom lönebidrag) ska skyddas. 

Avtalsturlista

Vid förhandlingen om turordningslistan finns det möjlighet att gå ifrån lagturordningen och i stället komma överens med den lokala arbetstagar-organisationen om annan turordning genom så kallad avtalsturlista. Enligt kollektivavtalet förutsätts att de lokala parterna, på endera parts begäran, träffar en överenskommelse om turordning (avtalsturlista).

Vid en avtalsturordning är det av stor vikt att det klart och tydligt skriftligen framgår att parterna har kommit överens om en avtalsturlista för att på detta sätt undvika eventuella framtida tvister.

De lokala parterna ska vid förhandling om avtalsturlista göra ett urval så att arbetsgivarens behov av kompetens särskilt beaktas, liksom arbetsgivarens möjligheter att bedriva konkurrenskraftig verksamhet och därmed bereda fortsatt anställning. Vidare är det viktigt att parterna vid tillkomsten av en avtalsturlista iakttar god sed på arbetsmarknaden.

Det går att upprätta en avtalsturlista om man kommer överens med de fackliga organisationerna i MBL-förhandlingen.