Coronavirus

Den Coronapandemi som nått Sverige påverkar hela arbetsmarknaden och förhållandena ute i våra medlemsorganisationer. Arbetsgivaralliansen har därför tagit fram en en guide kring de överväganden som varje verksamhet behöver göra.

Detta avsnitt med tillhörande undersidor uppdaterar vi dagligen, så snart det tillkommer nya rekommendationer eller direktiv. Du hittar undersidorna i menyn.

Guide

Avsikten med denna guide är att sortera mellan de åtgärder i regeringens krispaket som lagts fram till förslag och visa hur de förhåller sig till den arbetsrätt och rådgivning som fanns på plats före Corona. 

Villkoren på arbetsmarknaden regleras i huvudsak genom lagen om anställningstrygghet – LAS, och Medbestämmandelagen – MBL, och annan lagstiftning avseende arbetstid, semester med mera. Genom kollektivavtal får arbetsgivarorganisationer och fackförbund göra avsteg från vissa bestämmelser. All verksamhet ska också förhålla sig till inkomstskattelagen, Socialförsäkringsbalken med flera andra lagar och så småningom även lagen om korttidsarbete. De reformer som nu införs med anledning av pandemin gör avvikelser från vissa bestämmelser, men ska inlemmas i ramen för andra lagregler, exempelvis korttidsarbete där ett statligt stöd ska utges till arbetsgivare förutsatt att de förhandlat enligt MBL och uppfyller lagens villkor. Av det skälet kommer den erfarne arbetsgivaren känna igen sig i gången för vissa förfaranden medan andra avsnitt är nya – för oss alla.

Att göra nu - Steg-för-steg-guide

1. Inriktingsbeslut

Er styrelse måste fatta ett inriktningsbeslut angående framtida verksamhet och utifrån nya givna omständigheter. 

Analys av verksamhetens ekonomiska livslängd givet förutsättningarna. Det första steget mot en krishanteringsplan avseende verksamhetens ekonomi för den egna verksamheten är analysen av situationen. Så som situationen är nu – med ovisshet om pandemins tidsutdräkt och ekonomiska påverkan på samhället behövs en plan på kort och lång sikt, hur länge klarar ni nuvarande förhållanden med bibehållna lönekostnader? En utgångspunkt kan vara - kort sikt 0-6 månader - lång sikt - var är ni om ett år?

Hur lång uppsägningstid har de anställda? Vad tror ni om verksamhetens drift när Corona passerat, kort eller lång startsträcka, kommer verksamheten vara sig lik? Det är verksamhetens styrelse som beslutar om vilka åtgärder som behövs. Omorganisation och uppsägningar till följd av arbetsbrist, uppsägning av avtal med konsulter, avslut av ingångna provanställningar eller ansökan om korttidsarbete för att nämna några exempel. 

2. Förhandling enligt MBL 11 §

Om styrelsen överväger förändring av verksamheten måste förhandling ske enligt MBL 11 § innan beslut om verksamhetsinskränkning sker, eller beslut om ansökan om korttidsarbete tas. >> Påkalla förhandling enligt 11 § MBL 

3. Omorgansation / Arbetsbrist

Styrelsen, eller den styrelsen ger i uppdrag, genomför steg via nedanstående länkar där ni står inför antingen uppägning pga arbetsbrist eller att förhandla om korttidsarbete: 

>> Uppsägning pga arbetsbrist

eller

>> Korttidsarbete