Återgång till arbetsplatsen efter pandemin

Flera åtgärder gällande råd och restriktioner med anledning av covid-19 lättade eller togs bort helt den 9 februari. Hur ska du som arbetsgivare tänka vid återgång till arbetsplatsen och hur hanterar du en medarbetare som inte vill komma tillbaka till kontoret utan vill fortsätta arbeta hemifrån?

Frågan kan besvaras ur två perspektiv; dels utifrån ett arbetsmiljöperspektiv dels utifrån ett arbetsrättsligt perspektiv.

Rent arbetsrättsligt är utgångspunkten att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet utifrån det anställningsavtal som ingåtts och utifrån verksamhetens behov. Hemarbete är inget fritt val utan måste motiveras, stämmas av med chefen och vara för verksamhetens bästa.

Med det som utgångspunkt är det många verksamheter som arbetar med en planerad successiv återgång. Efter en lång tid av hemarbete är vårt råd att ni inom ramen för samverkan tar fram en policy på hur verksamheten ska hantera en flexibel lösning mellan arbete på kontoret och arbete hemifrån.

Till samverkansavtalet

Arbetsmiljö vid återgång

Genom det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) genomför ni en riskbedömning inför återgången och tar fram en handlingsplan för de åtgärder som kan komma att genomföras. Samverka med personalen i dessa frågor.

Arbetsgivare har ett generellt ansvar

Arbetsgivare har ett generellt ansvar att motverka spridning av smittsamma sjukdomar på arbetsplatsen. Arbetsgivaren kommer behöva ha en fortsatt beredskap att hantera fall och utbrott av covid-19 enligt tidigare tillvägagångssätt.

Information för arbetsgivare om åtgärder mot covid-19 enligt Folkhälsomyndigheten kan du läsa mer om i länken längre ned.

Den 9 februari togs de allmänna råd som fanns för arbetsgivare bort, men de viktigaste uppmaningarna till individer kvarstår:

  • Att vaccinera sig
  • Att vara uppmärksam på symtom på covid-19
  • Att stanna hemma och undvika kontakter med andra vid misstanke om covid-19
     

Från och med den 9 februari justerades rekommendationerna till:

  • Vaccinera dig
  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med sådana symtom som kan vara covid-19

Inom vissa verksamheter, till exempel vård och omsorg, kvarstår vissa åtgärder

Inom vård och omsorg är det fortsatt viktigt med åtgärder som testning vid symtom, smittspårning med mera för att skydda de mest sårbara. Åtgärderna behöver anpassas till regionala och lokala förutsättningar.

Åtgärderna bör därför finnas kvar även efter den 9 februari 2022. 

Information för personal inom vård och omsorg

Vilken lagstiftning måste jag följa och vad säger den?

Den huvudsakliga lagstiftning som gäller för dig som arbetsgivare är arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivaren är skyldig att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Arbetsmiljöföreskrifterna säger att arbetsgivaren ska arbeta systematiskt för att förebygga smitta och måste göra riskbedömningar. Föreskrifter att särskilt hålla ögonen på är:

- Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
- Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)
- Smittrisker (AFS 2018:4)
- Arbetsmiljöverkets särskilda sidor om coronavirus och arbetsmiljö

Riskbedömning

Inför återgången till arbetsplatsen är det viktigt att göra en riskbedömning. När ni har identifierat riskerna behöver ni bedöma hur allvarliga de är och upprätta en handlingsplan med åtgärder för att minimera och ta bort de riskerna. Riskbedömningen görs bäst i samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud. 

Råd till den som inte är vaccinerad

Råden till personer som inte är vaccinerade eftersom de löper en större risk att smittas och smitta andra. Att godkänna att en anställd vid behov kan vaccinera sig under arbetstid kan vara ett sätt för en arbetsgivare att underlätta för anställda att följa de kvarstående, allmänna råden.

Förberedelse av arbetsplatsen

Hur säkerställer ni att det blir städat och främst på de ytor som har mest beröring? Förutom självklara utrymmen som kök, badrum och skåp kan till exempel även kopiatorer ha hög beröring. Behöver ni skyltar som påminner om handhygien?
Se över hur det är möblerat på kontoret, går det till exempel att skapa distans mellan skrivborden genom att till exempel bygga tillfälliga väggar?

Likaså i personalutrymmen; hur kan ni se till att det inte är för mycket folk samtidigt i den här sortens utrymmen, kan ni se över lunchscheman?

Kan ni skapa möjligheter för digitala möten? Går det att boka större mötesrum fast ni inte är så många? 

Enligt arbetsmiljöverket reglerar inte föreskrifterna om arbetsplatsens utformning (Afs 2020:1) arbete hemifrån, där emot gäller föreskrifter som till exempel:

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

Arbetsmiljö när du jobbar hemifrån

Anställdas hälsa

Uppmuntra gärna dina medarbetare att övervaka sig själva och påminna om att stanna hemma vid minsta symtom.
När ni gör riskbedömningen, tänk särskilt på om ni har anställda som är väldigt rädda för smitta eller som är ovaccinerade. Ta deras oro på allvar och  prata med dem.

Här kan du läsa mer om Folkhälsomyndigheten beslut om åtgärder