Arbetsmiljöansvar vid smitta

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar innefattar att undersöka om det finns risker i arbetet och vidta de åtgärder som kan behövas för att förebygga ohälsa, till exempel smitta och smittspridning.

Enligt Arbetsmiljöverket klassificeras smittämnen i fyra riskklasser med utgångspunkt i deras förmåga att infektera människor och orsaka sjukdom.

Riskklass 1 omfattar mikroorganismer som inte är smittämnen. 
Riskklass 2 är smittämnen som kan infektera människor men som inte ger bestående sjukdom eller så kan sjukdomen botas eller förebyggas effektivt.
Riskklass 3 omfattar smittämnen som kan ge upphov till sjukdomar med allvarliga konsekvenser och där möjligheter att bota eller förebygga är begränsade, eller så är sjukdomen mycket smittsam.
Riskklass 4 är smittämnen som kan ge mycket allvarliga konsekvenser och där det finns ingen eller liten möjlighet att bota eller förebygga, risk för epidemisk spridning eller hög smittsamhet. 

De farligaste smittämnena tillhör riskklasserna 3 och 4.

Klassificeringen är ett stöd för att kunna utreda och bedöma riskerna. Ju högre riskklass ett smittämne tillhör, desto farligare är det för den som använder det. Därför behövs striktare skyddsåtgärder när man använder smittämnen i de högre riskklasserna. Du hittar många smittämnen som redan är klassificerade i en lista i föreskrifterna om smittrisker (AFS 2018:4).

Coronaviruset har riskklass 3

Arbetsmiljöverket stödjer Folkhälsomyndighetens bedömning om att hantera det nya coronaviruset SARS-CoV-2 som riskklass 3. 

Lagstödet för bedömningen finns i 6 § i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker, där det står att om ett smittämne saknas i föreskrifternas förteckning över virus, så ska den högre riskklassen väljas. Du kan läsa mer om riskklasser och klassificering av smittämnen på Arbetsmiljöverkets webbplats via denna länk:

>> Riskklasser och klassificering av smittämnen

Anmälan om allvarligt tillbud ska alltid göras vid exponering

Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren göra en Anmälan om allvarligt tillbud i de fall arbetstagare har, eller misstänks ha, exponerats för eller smittats av allmänfarliga sjukdomar i arbetet, som coronaviruset.

>> Till Anmälan om allvarligt tillbud vid exponering av corona, Arbetsmiljöverket

Anmäl även till Försäkringskassan

Anmälan om Arbetssjukdom till Försäkringskassan ska väljas om någon i ett riskyrke smittats i arbetet av coronavirus och fått sjukdomen covid-19.

>> Anmäl Arbetssjukdom, Försäkringskassan

Anmälan om Dödsfall på grund av arbetssjukdom till Försäkringskassan ska göras om någon i ett riskyrke smittats i arbetet av coronavirus och avlider på grund av sjukdomen covid-19.

>> Anmäl Dödsfall på grund av arbetssjukdom,  Försäkringskassan

Du ska även dokumentera om arbetstagare exponerats

Om händelse med konstaterad exponering för coronaviruset har skett på arbetsplatsen ska du som arbetsgivare vidta åtgärder så att inte fler arbetstagare riskerar att bli exponerade för coronaviruset i samband med arbetet. Du ska även dokumentera händelsen och spara uppgifterna i tio år. Det gäller oavsett typ av verksamhet och arbetsuppgifter.

Du ska dokumentera:

  • Vem eller vilka arbetstagare som blivit exponerade
  • Vilken typ av arbete som utfördes
  • Vilket smittämne i riskklass 3 och 4 som arbetstagaren exponerats för
  • Vilka arbetsuppgifter som utfördes, när arbetstagaren exponerades

Om du inte dokumenterar i enlighet med bestämmelsen i §11 föreskrifterna om smittrisker (AFS 2018:4) kan du behöva betala en sanktionsavgift.

>> §11 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (2018:4) om smittrisker

>> Mer om dokumentation efter konstaterad exponering för coronaviruset

Smittrisker vid corona ur ett arbetsmiljöperspektiv

På Arbetsmiljöverkets webbplats finns information om smittrisker kopplade till Corona ur ett arbetsmiljöperspektiv, och hur de ska förebyggas.>> Smittrisker i arbetsmiljön

Nya rekommendationer kring munskydd i Region Stockholm  

Den 23 februari 2021 meddelade Region Stockholm särskilda rekommendationer i Stockholms län som gäller till och med den 23 mars 2021, med löpande omprövning utifrån regionens epidemiologiska läge. 

Bl.a. ska engångsmunskydd alltid användas i kollektivtrafiken och i inomhusmiljöer där man möter andra personer nära under längre tid. 

På arbetsplatser i Stockholms län ska arbetsgivare därför tillhandahålla munskydd och ha rutiner för hur man sätter på och tar av masken samt var man slänger det.

Följande börjar gälla omedelbart fram till och med 23 mars 2021

• Om du ska resa – res bara om du måste och om alla är symtomfria. Om någon får symtom på resmålet ska alla vara hemma. Ta med handsprit och munskydd.

• För kollektivtrafiken gäller nu munskyddsanvändning under hela dygnet, men särskilt i rusningen

• Regionen rekommenderar också munskydd i fler inomhusmiljöer där det kan uppstå trängsel.

• Regionen ”rekommenderar starkt” att alla arbetar hemifrån. När det inte går att hålla avstånd på en arbetsplats rekommenderas munskydd även på jobbet.

• Skolor undantas från grundrekommendationen om munskydd i inomhusmiljö.