Arbetsmiljöansvar vid smitta

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar innefattar att undersöka om det finns risker i arbetet och vidta de åtgärder som kan behövas för att förebygga ohälsa, till exempel smitta och smittspridning.

Enligt Arbetsmiljöverket klassificeras smittämnen i fyra riskklasser med utgångspunkt i deras förmåga att infektera människor och orsaka sjukdom.

Riskklass 1 omfattar mikroorganismer som inte är smittämnen. 
Riskklass 2 finns smittämnen som kan infektera människor men som inte ger bestående sjukdom eller så kan sjukdomen botas eller förebyggas effektivt.
Riskklass 3 omfattar smittämnen som kan ge upphov till sjukdomar med allvarliga konsekvenser och där möjligheter att bota eller förebygga är begränsade, eller så är sjukdomen mycket smittsam.

De farligaste smittämnena tillhör riskklasserna 3 och 4.

Klassificeringen är ett stöd för att kunna utreda och bedöma riskerna. Ju högre riskklass ett smittämne tillhör, desto farligare är det för den som använder det. Därför behövs striktare skyddsåtgärder när man använder smittämnen i de högre riskklasserna. Du hittar många smittämnen som redan är klassificerade i en lista i föreskrifterna om smittrisker (AFS 2018:4).

Coronaviruset har riskklass 3

Arbetsmiljöverket stödjer Folkhälsomyndighetens bedömning om att hantera det nya coronaviruset SARS-CoV-2 som riskklass 3. 

Lagstödet för bedömningen finns i 6 § i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker, där det står att om ett smittämne saknas i föreskrifternas förteckning över virus, så ska den högre riskklassen väljas. Du kan läsa mer om riskklasser och klassificering av smittämnen på Arbetsmiljöverkets webbplats via denna länk >> Riskklasser och klassificering av smittämnen 

Arbetstagare kan utsättas för det nya coronaviruset i många olika sammanhang, såväl privat som på jobbet. I vissa fall ska arbetsgivaren dokumentera om en arbetstagare har exponerats för ett smittämne i riskklass 3, den klass dit det nya viruset hör. Detta står i >> 11 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (2018:4) om smittrisker. 

Smittrisker vid corona ur ett arbetsmiljöperspektiv

På Arbetsmiljöverkets webbplats finns information om smittrisker kopplade till corona ur ett arbetsmiljöperspektiv, och hur man ska förebygga dem.

Du hittar det via denna länk >> Smittrisker i arbetmiljön

Checklistor

>> Arbetsmiljöverkets checklista för smittrisker - hygien

>> Checklista för smittrisker, Prevents webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan om tillbud och arbetsskada

Arbetsgivaren ska även anmäla allvarliga tillbud i de fall arbetstagare exponerats för eller smittats av allmänfarliga sjukdomar i arbetet, som covid-19, till Arbetsmiljöverket enligt arbetsmiljölagen. Det gäller för arbetstagare som har arbetsuppgifter där det typiskt sett finns risk för smitta och när något brustit i arbetsgivarens system för att förebygga risker.

Det som avgör om arbetsgivaren ska anmäla till Arbetsmiljöverket är om det har konstaterats att arbetstagaren har utsatts för smitta, eller smittats, i sitt arbete och inte privat.

>> Länk till Arbetsmiljöverket om Covid-19

>> Länk till - om anmälan av allvarligt tillbud

>> Länk till - anmäl arbetsskada