Frågor och svar

Här har vi samlat svar på många av de frågor som kommer in till oss med anledning av Coronaviruset.

Kan jag avbryta en anställds planerade semester?

En arbetsgivare kan beordra en anställd att avbryta sin semester för att komma in och arbeta. Dock krävs det att du som arbetsgivare har tillräckligt tungt vägande skäl för att återkalla utlagd semester. Exempel på tungt vägande skäl är om det skulle inträffa något oförutsett som hela verksamheten eller företaget står och faller med. Om du avbryter utlagd semester och kräver att en anställd återgår till arbetet gäller ordinarie lön och ersättningar samt att de semesterdagar som skulle ha lagts ut återgår. Arbetsgivaren kan även få ersätta den ekonomiska skada som uppstår, som till exempel kostnader för att boka om eller avboka en redan betald resa.

Det står inget i lag eller avtal om att en anställd har rätt till kompensation, till exempel för olägenheten av att redan utlagd semester måste avbrytas. Men det finns inget som hindrar att du som arbetsgivare och den anställde kommer överens om en sådan kompensation och det är viktigt att ni är överens om när de inställda semesterdagarna ska tas ut i stället.

Kom ihåg att för att avbryta semester ställs krav på tungt vägande skäl. Om detta saknas kan du som arbetsgivare bli skyldig att betala ut ytterligare ersättning (skadestånd), t.ex. om du återkallar en semester utan att ha tungt vägande skäl till detta. Det krävs inte någon förhandling innan enligt Medbestämmandelagen men en information till de lokala facken kan vara på sin plats. Eller om information sker i samverkan.

Hur gör vi om vi plötsligt behöver arbetskraft och vår personal är korttidspermitterad?

Systemet har en viss flexibilitet eftersom arbetsgivaren kan schemalägga arbetstagaren så länge den genomsnittliga arbetstidsminskningen under avtalstiden motsvarar avtalad nivå. Om denna flexibilitet inte räcker finns möjligheten att omförhandla och träffa nya avtal om korttidsarbete, alternativt säga upp avtalen. Då gäller avtalad uppsägningstid.

Det bör tilläggas att Tillväxtverket framhållit på sin hemsida att det under vissa förutsättningar är möjligt att tillfälligt avbryta korttidsarbete, förutsatt att avbrottet rapporteras vid avstämningen. Det ska då vara fråga om oförutsedda händelser som tillfälligt kräver extra insatser.

Läs mer om korttidsarbete

Vilket arbetsmiljöansvar har vi som arbetsgivare för anställda som tillhör en riskgrupp?

En arbetsgivare är alltid skyldig att se till att arbetsplatsen är säker och att förebygga risk för ohälsa. Vidare finns det föreskrifter som anger att arbetsgivare ska kunna erbjuda medicinska förebyggande åtgärder och kontroller om arbetstagare utsatts för eller riskerar att utsättas för smittämnen i arbetet.

Arbetsmiljöverket menar att arbetsgivarens ansvar bland annat innebär att det måste finnas skyddsutrustning och att den utrustning som används är säker.

När det gäller riskgrupper så bör arbetsgivaren försöka underlätta för arbetstagaren att arbeta hemifrån eller genomföra andra anpassningar för att undvika risk för smitta. Anställda som inte kan arbeta hemifrån kan få statligt stöd för utebliven inkomst, för närvarande upp till 804 kronor per dag under perioden juni till september. Ersättningen betalas ut av Försäkringskassan. För att få del av ersättningen krävs läkarintyg som visar att personen tillhör en av de angivna riskgrupperna.

Läs mer om arbetsmiljöansvar vid smitta

Mer om aktuella riskgrupper och ersättning till dessa, Försäkringskassan

Får vi informera våra övriga anställda om någon av våra anställda smittats av Covid-19?

Information om smitta är en känslig personuppgift och bör inte lämnas ut om det inte är nödvändigt, exempelvis p.g.a. smittorisk. Arbetsgivaren ska vidta nödvändiga åtgärder för att skydda den anställdes integritet, och information som lämnas ut ska alltid vara saklig och korrekt och får inte vara kränkande för den som berörs. En arbetsgivare får inte lämna ut mer information om en anställds hälsotillstånd än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet. Om möjligt bör arbetsgivaren även stämma av informationen med den smittade arbetstagaren.

Får vi informera våra övriga anställda om att en anställd är satt i karantän?

Datainspektionen har angett att uppgiften om att någon är satt i karantän av försiktighetsskäl inte är en så kallad känslig personuppgift, om inte orsaken bakom karantänen anges närmare. Om någon är satt i karantän enligt smittskyddslagen är det sannolikt en känslig personuppgift.

Om vår verksamhet tvingas stänga ner pga Corona - har vi via Arbetsgivaralliansen ngn försäkring för att tex kunna fortsätta betala löner till de anställda och är det skillnad i sånt fall om vi själva beslutar stänga eller om tex regeringen beslutar?

I första hand ska styrelsen för er verksamhet göra en bedömning av ert fortsatta behov av arbetskraft inom ramen för verksamhetsförändring. Denna bedömning kan landa i att ni måste vidta uppsägning pga arbetsbrist. Styrelsen måste alltså börja med att gå igenom hur ni ska ställa om er verksamhet. Och utifrån denna framtida inriktning förhandla med facken som ni har kollektivavtal med. Bedöm om de tidsbegränsade anställningarna måste löpa ut och ge var och en av era visstidare ett skriftligt besked om att fortsatt anställning inte kan erbjudas. Blankett för detta finner du som inloggad under Avtal & mallar.

Medlemmar i Arbetsgivaralliansen och anställda i dessa verksamheter omfattas av vår Omställningsförsäkring som hanteras av vårt trygghetsråd, Trygghetsrådet TRS.  

Ni ska först ha prövat vad möjligheter till verksamhetsförändring enligt ovan samt att tidsbegränsade anställningar löper ut för att det föreslagna regelverket ska gälla.

Arbetsgivaralliansen har nu träffat centrala avtal för att möjliggöra att våra medlemmar att ta del av stödet om så kallat ”korttidsarbete” - korttidspermittering. Huruvida ni blir beviljade stödet om korttidsarbete  måste ni själva måste kontrollera via Tillväxtverket

Inför sommaren har vi ingått anställningsavtal med ett par personer, hur ska vi som arbetsgivare tänka här? Kan vi redan nu komma ur avtal som är överenskomna i maj om vi bedömer att vår verksamhet inte kan bedrivas under sommaren? Går det att på förhand villkora anställningarna med någon slags skrivning i anställningsavtalet?

De avtal som parterna har ingått är man ömsesidigt bundna av. De gäller för den period ni har bundit upp er.

Ni kan däremot komma överens i det individuella anställningsavtalet om en ömsesidig uppsägningstid. Den överenskommelsen skriver ni in i avtalet. Och då gäller saklig grund om ni hamnar i det läget att ni måste säga upp anställningarna. Och först förhandling med facken.

Kan arbetsgivaren beordra arbete hemifrån?

Ja. Beroende på arbetsuppgifter så kan arbetsgivaren ensidigt besluta om hemarbete för kortare period. Den anställde har då rätt till lön.

Om arbetsuppgifter inte kan utföras på distans?

Om medarbetaren har arbetsuppgifter som inte kan utföras genom distansarbete kan du som arbetsgivare beordra medarbetaren att stanna hemma. Då får arbetsgivaren betala full lön. 

Hur hanterar arbetsgivaren en medarbetare som bär på smittan covid-19?

Smittbärare måste enligt lag avhålla sig från arbete för att inte sprida smitta, och ska sjukanmäla sig. Arbetsgivaren kan beordra medarbetaren att sjukskriva sig. En medarbetare som bär på smittan kan stängas av från arbetet, även om denne inte känner sig sjuk. Eftersom covid-19 klassas som allmänfarlig, samhällsfarlig och anmälningspliktig ska medarbetaren hänvisas till 1177. Den anställde ska sjukskriva sig och får smittbärarpenning från Försäkringskassan.  >> Länk till 1177 

Lön eller sjukpenning, vad gäller?

Grundregeln är att endast den som står till arbetsgivarens förfogande har rätt till lön. Den som får lön ska vara på jobbet. Den medarbetare som uppmanas att på arbetsgivarens initiativ inte komma till arbetsplatsen ska ändå erhålla lön. Om en person konstateras sjuk med covid-19, så utgår istället sjuklön.

Ifall en person är smittad av covid-19 erhåller denne ersättning från Försäkringskassan, så kallad smittbärarpenning. Grundregeln är att endast den som står till arbetsgivarens förfogande har rätt till lön. Den som får lön ska vara på jobbet. Om en läkare sjukskriver en anställd så får personen ersättning från Försäkringskassan eller sjuklön från arbetsgivaren alternativt smittbärarpenning.

Om anställd tror sig vara smittad?

Arbetsgivaren bör uppmana den anställde att stanna hemma och sjukskriva sig. Smittbärarpenning kan erhållas från Försäkringskassan. Här kan det finnas kollektivavtal som ger utfyllnad.

Oro hos anställda (befogad eller inte) – hur hanterar jag detta?

Det finns inte lagstöd för anställd att stanna hemma i detta läge. Arbetsgivaren bör dock vara lyhörd för oron. En avvägning får göras. Det finns ingenting som hindrar en arbetsgivare att införa vidare regler som en försiktighetsåtgärd. Rent arbetsrättsligt är det helt okej för arbetsgivaren och arbetstagaren att komma överens om en kortare arbetsbefrielse med lön, oavsett om det finns konkret risk för smittspridning eller inte.

Ska jag som arbetsgivare ta det säkra före det osäkra och uppmana till hemmajobb?

För att minimera smittorisken på arbetsplatsen kan man uppmana anställda att arbeta på distans. Men det är inte alltid anställda vill arbeta hemifrån. Kanske är hemmamiljön inte lämplig. Eller så går det inte att arbeta hemifrån på grund av arbetets karaktär. Fundera noga över hur det tas emot innan du går ute med en generell uppmaning till dina medarbetare att arbete hemifrån och vilka frågor som kan uppstå. Var även tydligt med vad som gäller enligt arbetsmiljöreglerna.

Ta enskildas oro på allvar på arbetsplatsen. Arbetsgivaren är skyldig att möta upp och begränsa både smittspridning och den oro som anställda kan känna på arbetsplatsen. Det finns all anledning att i samverkan se över det interna och förebyggande arbetet är på arbetsplatsen utifrån gällande arbetsmiljöregler. Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Vad gäller vid permittering, om vi väljer att stänga arbetsplatsen under en period?

Det är du som arbetsgivare som leder och fördelar arbetet. Permittering per definition är samma sak som att låta den anställde gå hem med bibehållen lön. Om ni väljer att stänga ner kort har arbetstagarna rätt till lön. I det fallet rekommenderas att ni informerar facket (skyddsombud eller arbetsmiljöombud) om att ni som en åtgärd i ert arbetsmiljöarbete stänger ner, och att de anställda går hem med bibehållna förmåner.

Nu har också regeringen lagt fram ett förslag om korttidspermittering.

Har arbetsgivaren förhandlingsskyldighet?

Nej. En kortvarig förändring kräver inte MBL förhandling det vill säga att låta  de anställda gå hem med bibehållna förmåner. Det är dock naturligt att samverka med personalen och med facket i frågan. Dock föreligger inte en formell förhandlingsskyldighet.

Däremot bedömer vi i nuläget att regeringens nya förslag om korttidspermittering innebär att arbetsgivare som ska införa detta ska genomföra en MBL-förhandling innan beslut verkställs.

Ni som redan nu vet att ni kommer att korttidspermittera bör kalla till förhandling med berörda fackliga parter.

Om anställd tvingas vara hemma för att barnets skola har stängt?

Det är du som arbetsgivare som leder och fördelar arbetet. Den anställde får därför söka ledigt enligt gängse regler. Vi uppdaterar efterhand då regeringen kan komma med förändrade riktlinjer.

Vad händer om vi kommer på obestånd?

En förening som kommit på obestånd (inte kan betala sina skulder) kan försättas i konkurs. Konkursansökan kan göras av någon ni är skyldig pengar, så kallade fordringsägare eller av er själva. Ansökan om konkurs lämnas till tingsrätten. Det finns ingen skyldighet att själva ta upp frågan om konkurs men om styrelsen trots ekonomiska svårigheter fortsätter verksamheten, kan följden bli att årsmötet inte beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Därmed finns en risk att fordringsägare ställer personliga skadeståndskrav mot styrelseledamöterna.

Om en konkurs avslutas utan överskott anses föreningen upplöst. Om det finns ett överskott, kan årsmötet besluta att verksamheten ska fortsätta eller upplösas enligt stadgarna.

Om ni har skulder som ni inte kan betala men på sikt ändå har möjlighet att lösa detta kan tingsrätten istället besluta om företagsrekonstruktion.

För mer information gå till Sveriges domstolar som har tjänster med råd och blanketter för verksamheter som är i behov av detta. 

Läs härutöver om Statlig lönegaranti vid konkurs och om Statlig lönegaranti vid företagsrekonstruktion

Vill du veta mer om ditt ansvar som arbetsgivare?

Det är många frågor som dyker upp i samband med spridningen av coronaviruset i världen. Kontakta din personliga rådgivare hos Arbetsgivaralliansen om du har fler frågor som du behöver gå igenom med anledning av detta. Och var noga med att  följa utvecklingen löpande.